Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerStaatscourant 2016, 59921VerkeersbesluitenVerkeersbesluit parkeerverbod Visserstraat

Logo Aalsmeer

Realisatie en Beheer, verkeer en vervoer, 2016

Z-2016/059110 D-2016/320347

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer besluiten om de Visserstraat toe te voegen aan de parkeerverbodzone Lakenblekerstraat, Teelmanstraat en Turfstekerstraat.

Dit gebeurt door het verwijderen van borden zone E1 en einde zone E1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 bij de kruisingen van de Visserstraat met de Lakenblekerstraat.

Motivering

Het besluit wordt als volgt gemotiveerd:

Er wordt in de Visserstraat regelmatig op de rijbaan geparkeerd. Bestuurders van vrachtauto’s hebben hierdoor grote moeite met het manoeuvreren. De doorgang wordt belemmerd en er kunnen verkeersonveilige situaties ontstaan. Dit kan worden verbeterd door in de Visserstraat het parkeren aan weerszijden van de rijbaan te verbieden.

De Visserstraat is met de auto alleen via de Lakenblekerstraat, de Teelmanstraat en de Turfstekerstraat te bereiken. Voor deze straten is een parkeerverbodzone ingesteld en de Visserstraat kan bij verwijdering van de genoemde zoneborden bij de kruisingen met de Lakenblekerstraat aan deze zone worden toegevoegd.

De Visserstraat maakt samen met de genoemde straten deel uit van een bedrijventerrein waar het parkeren is geregeld op eigen terrein en in naast de rijbaan gelegen parkeerhavens. Op het westelijke deel van de Visserstraat liggen naast de rijbaan haakse parkeervakken.

Het besluit strekt conform art. 2 Wegenverkeerswet 1994 (WVW1994) tot:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg (lid 1a)

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers (lid 1b)

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (lid 1c)

Participatie

Over het besluit heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseurs van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, die namens de korpschef optreden (art. 24 BABW).

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

 • -

  de Wegenverkeerswet 1994

 • -

  het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 • -

  het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Bevoegd gezag

Verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op de wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap (art. 18, lid 1, onder d, WVW 1994). Burgemeester en wethouders van Aalsmeer hebben deze bevoegdheid bij besluit van 30 juli 2013 gemandateerd aan burgemeester en wethouders van Amstelveen. Voor Amstelveen is een mandaatbesluit van toepassing.

De genoemde weg ligt binnen de bebouwde kom en is in beheer bij de gemeente Aalsmeer.

Inzage

Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.

Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Mogelijkheid tot het aanvragen van een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. De mogelijkheid bestaat om – zodra het bezwaarschrift is ingediend – tevens een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Er moet sprake zijn van een spoedeisend belang. Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Ondertekening

Aalsmeer, 1 november 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

namens dezen,

mr. ir. S.J. van Viegen

teamleider verkeer en vervoer

Dit verkeersbesluit is openbaar gemaakt op 7 november 2016.