Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 3 november 2016, nummer 2016-0000688347 tot geheimverklaring van opdrachten voor diensten, leveringen en werken ten behoeve van de renovatie van het Binnenhofcomplex en de tijdelijke huisvesting van de gebruikers van het Binnenhofcomplex

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 2.23, eerste lid, onder e, van de Aanbestedingswet 2012,

Besluit:

Artikel 1

Opdrachten voor diensten, leveringen en werken ten behoeve van de renovatie van het Binnenhofcomplex en de tijdelijke huisvesting van de gebruikers van het Binnenhofcomplex, worden geheim verklaard in de zin van de Aanbestedingswet 2012.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

TOELICHTING

Het Binnenhofcomplex is de plek waar de volksvertegenwoordiging vergadert, als ook de Raad van State met de Koning als zijn voorzitter, waar de minister-president werkt en waar iedere week de ministerraad bijeenkomt. Het vormt het hart van de nationale politiek en staat daardoor ook symbool voor de Nederlandse democratie. Dit geldt ook tijdens de renovatie van het Binnenhofcomplex en ook voor de tijdelijke huisvesting van haar gebruikers.

Voor de nationale veiligheid is het van belang dat de veiligheid en het ongestoord functioneren van de volksvertegenwoordigers, de voorzitter en de leden van de Raad van State en de bewindspersonen, alsmede de instituties waar zij deel van uitmaken, is gewaarborgd. Een inbreuk hierop zou de staatsveiligheid en de democratische rechtsorde en andere belangen van de staat ernstig kunnen schaden.

Het is daarom noodzakelijk de risico’s die nu of in de toekomst een inbreuk kunnen vormen op de veiligheidssituatie van het Binnenhofcomplex en zijn gebruikers, zo veel mogelijk te beperken. Dit betreft risico’s in aanloop naar, tijdens en na de renovatie en ook voor de tijdelijke huisvesting.

Onder meer moet het risico worden beperkt dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de aard en zwaarte van huidige en toekomstige veiligheidsmaatregelen op en rond het Binnenhofcomplex en de tijdelijke huisvesting bij de uitvoering van opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf. Dit risico wordt beperkt door toepassing van de mogelijkheid van geheimverklaring van opdrachten voor diensten, leveringen en werken, zoals vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012. Dit besluit strekt daartoe.

Dit risico kan niet afdoende worden beperkt met minder ingrijpende maatregelen. Ook bij toepassing van een niet-openbare aanbestedingsprocedure zal een grote groep personen en ondernemingen met wie geen vertrouwensrelatie bestaat, kennis kunnen nemen van details van de renovatie van het Binnenhofcomplex en van de tijdelijke huisvesting. Ook wanneer personen en ondernemingen vooraf worden gescreend en worden verplicht tot geheimhouding dan leidt een dergelijke aanbesteding tot kennis bij een te grote groep geïnformeerden. Screening en toezicht op de naleving van de geheimhoudingsverplichtingen van een dergelijke grote groep geïnformeerden zou bovendien een te grote inzet vergen van de dienstonderdelen die daarmee zijn belast. Verder doen de risico’s die een inbreuk kunnen vormen op de veiligheidssituatie van het Binnenhofcomplex zich voor bij alle opdrachten zodat ook het beperken van de geheimverklaring tot enkele opdrachten niet afdoende is. Bij alle opdrachten zijn veiligheidsrisico’s aan de orde, zoals bij opdrachten voor het maken van een ontwerp en van bouwtekeningen, bij opdrachten voor de levering en installatie van apparatuur en bij opdrachten voor de uitvoering van bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden. De veiligheidsrisico’s beperken zich ook niet tot een deel van het Binnenhofcomplex zodat de geheimverklaring ook niet beperkt kan blijven tot enkele bouwdelen.

Naar boven