Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Ockhuizerweg, Rijndijk, Haarzuilens

Logo Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 11 november 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Ockhuizerweg, Rijndijk, Haarzuilens, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPOCKHUIRIJNHAARZU-ON01.gml.

 

Plangebied en doelstelling

Het plangebied betreft drie percelen in Haarzuilens: Ockhuizerweg 35, Ockhuizerweg 39 en Rijndijk (achter huisnrs 2 en 4). Het perceel aan de Rijndijk is omgeven door het Parkbos, Ockhuizerweg 35 ligt direct ten noorden van het kasteeldorp Haarzuilens en Ockhuizerweg 39 iets ten westen daarvan op de overgang van recreatief naar agrarisch gebied.

De doelstelling van het bestemmingsplan is om woningbouw op deze drie voormalige agrarische percelen planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het bestemmingsplan maakt in totaal maximaal 15 nieuwe woningen mogelijk, waarvan 9 op het perceel Ockhuizerweg 35, 3 op het perceel Ockhuizerweg 39 en 3 op het perceel aan de Rijndijk.

 

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van vrijdag 11 november 2016 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 22 december 2016 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

 

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

- via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)

- via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan.

 

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

 

De gemeenteraad van Utrecht

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Team Omgevingsrecht

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

 

Onder vermelding van: 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Ockhuizerweg, Rijndijk, Haarzuilens'.

 

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging (via telefoonnummer 030- 2860226 b.g.g. 2860229). U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

 

Naar boven