Bekendmaking bestemmingsplan ‘Hoek Rijksstraatweg- Meerndijk, De Meern’ en bijbehorende besluiten

Logo Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 10 november 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

 

- het op 27 oktober 2016 door de raad vastgestelde bestemmingsplan ‘Hoek Rijksstraatweg- Meerndijk, De Meern’ dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHOEKRIJKSMEERN16-VA01.gml en het bijbehorende vaststellingsbesluit.

- de door het college verleende omgevingsvergunning (kenmerk HZ_WABO-16-05377) voor het bouwen van 39 appartementen met ondergrondse stallingsruimte;

- de door het college verleende omgevingsvergunning (kenmerk HZ_WABO-16-05376) voor het bouwen van 24 woningen met bergingen.

 

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in De Meern en wordt globaal begrensd door de Rijksstraatweg aan de noordzijde, de Meerndijk tot Meerndijk 5 aan de oostzijde, de woningen van de Nyeveltstraat aan de zuidzijde en de woning Rijksstraatweg 112 aan de westzijde. Op deze locatie waren voorheen het restaurant Rhenomare en timmerfabriek Van den Brandhof gevestigd.

Het doel van het bestemmingsplan is een woningbouwontwikkeling met grondgebonden woningen en appartementen planologisch-juridisch mogelijk te maken.

 

Wijzigingen

Aan het bestemmingsplan is ambtshalve een betere motivering voor de luchtkwaliteit toegevoegd. Dit betreft geen juridische wijziging. Naar aanleiding van zienswijzen is aan de omgevingsvergunning een extra voorwaarde opgenomen over een door de gemeente goed te keuren BLVC-plan.

 

Inzien

Het bestemmingsplan en de bijbehorende besluiten liggen ter inzage van donderdag 10 november 2016 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 21 december 2016 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

 

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

- via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)

- via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staan de omgevingsvergunningen maar geen bijlagen van deze vergunningen.

 

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, of door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan heeft ingediend.

 

Het beroep kan worden ingesteld bij:

 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

 

Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Naar boven