Vaststelling bestemmingsplannen “NAM-locatie De Wijk-100 en bijbehorende gasleiding” en “Dorpsstraat 46, Koekange”

Logo De Wolden

Op 27 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van De Wolden de bestemmingsplannen “NAM-locatie De Wijk-100 en bijbehorende gasleiding” en “Dorpsstraat 46, Koekange”

 vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

De plannen

NAM-locatie De Wijk-100 en bijbehorende gasleiding”

De locatie De Wijk-100 maakt deel uit van het project Aardgas+. Met dit project wordt stikstofinjectie toegepast om de winbare hoeveelheid gas te vergroten.

Het bestemmingsplan “De Wijk-100” voorziet in een nieuwe locatie met twee winputten met bijbehorende aansluitende aardgastransportleiding naar het bestaande tracé. De Wijk-100 is gelegen ten zuidwesten van Echten aan de Kruisweg/Vledders, ten zuiden van de Oshaarseweg.

“Dorpsstraat 46, Koekange”

Aanleiding voor het bestemmingsplan vormt een functiewijziging. De voormalige bedrijfsbestemming wordt omgezet in een woonbestemming (gebouwen en bijbehorend erf) en een agrarische bestemming (achterste gedeelte van het perceel).

 

Ter inzage

De vaststellingsbesluiten en de bestemmingsplannen liggen van 10 november t/m

21 december 2016 ter inzage. Inzien kan via:

  • 1.

    Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde;

  • 2.

    De gemeentelijke website: dewolden.nl/bestemmingsplan;

  • 3.

    www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00255-0401 (NAM-locatie De Wijk-100 en bijbehorende gasleiding”) of NL.IMRO.BP00395-0401 (Dorpsstraat 46, Koekange”).

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen de vastgestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

 

Inwerkingtreding

De bestemmingsplannen treden in principe in werking op 22 december 2016. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden de bestemmingsplannen niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.

 

Zuidwolde, 9 november 2016

Burgemeester en wethouders van De Wolden

Naar boven