Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Boskant 130-132, gemeente Wijchen

Logo Wijchen

Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 oktober 2016 het bestemmingsplan Buitengebied, Boskant 130-132 heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de mogelijkheid een woning evenwijdig aan de voorgevelrooilijn te bouwen in plaats van een woning in de voorgevellijn te bouwen. Het plangebied is gelegen aan de Boskant 130-132 te Wijchen.

 

Ter inzage

Schriftelijke stukken behorende bij het bestemmingsplan zijn iedere werkdag bij voorkeur op afspraak in te zien bij de consulenten van de balie Bouwen en Leefomgeving van het gemeentekantoor aan de Kasteellaan 22-24 in Wijchen. Ook kunt u bij hen een mondelinge toelichting krijgen. De consulenten zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@wijchen.nl. Op woensdagavond kunt u de stukken van 17.00 tot 19.30 uur inzien bij het informatiecentrum. Er is dan geen vakinhoudelijke deskundigheid aanwezig. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBboskant130132-VGBP.

 

Beroep

De termijn voor het instellen van een beroep tegen het vaststellingsbesluit bedraagt zes weken en vangt aan op 10 november 2016. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich tijdig met zienswijzen tot de raad hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.

 

Voorlopige voorziening

Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat indien u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Wijchen, 9 november 2016

Burgemeester en wethouders van Wijchen

mr. J.Th.C.M. Verheijen, burgemeester

dr. G.W. Goedmakers, secretaris a.i.

Naar boven