Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlielandStaatscourant 2016, 59521VerkeersbesluitenBurgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland;

Logo Vlieland

Gelet op :

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet, uit oogpunt van:

  • Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Overwegende dat :

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wijzigt.

Is het gewenst om:

Een verplicht fietspad in te stellen aan de zuidzijde van de Havenweg en daarvoor een drietal verkeersborden G11 (verplicht fietspad) te plaatsen.

Het fietspad is gelegen aan de zuidzijde van de Havenweg en loopt vanaf de Havenweg ter hoogte van het perceel Havenweg 16 in oostelijke richting tot aan de ingang van de waterzuiveringsinstallatie.

De verkeersborden G11 worden geplaatst:

-aan de westkant van het fietspad ter hoogte van het perceel Havenweg 16

-- ter hoogte van de T-splitsing Kampweg – Havenweg

-- aan de oostkant van het fietspad ter hoogte van de waterzuiveringsinstallatie.

Gehoord de politie:

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Noord Nederland. Op 16 oktober 2016 zijn wij door de politie geïnformeerd dat tegen het instellen van een verplicht fietspad geen bezwaar bestaat.

Besluiten:

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

Door middel van het plaatsen van drie borden G11, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990:

-aan de westkant van het fietspad ter hoogte van het perceel Havenweg 16

-- ter hoogte van de T-splitsing Kampweg – Havenweg

-- aan de oostkant van het fietspad ter hoogte van de waterzuiveringsinstallatie.

Een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening;

Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant, het gemeentelijk informatiebulletin “Uit het Kastje” en op de gemeentelijke website.

Bezwaar

Indien uw belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Vlieland.

De termijn hiervoor bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking in “uit het Kastje”.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit (of een onderdeel ervan) waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Wanneer u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u tevens aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien er, gelet op de betrokken belangen, sprake is van onverwijlde spoed.

Inwerkingtreding

Dit verkeersbesluit treedt in werking met ingang van de dag, na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt.

Verspreiding

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is zowel digitaal te raadplegen via de bekendmaking in de Staatscourant en de gemeentelijke website en ligt tijdens openingstijden tevens ter inzage op het gemeentehuis, Dorpsstraat 127 Vlieland.

Datum besluit: 8 november 2016