Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenStaatscourant 2016, 59423VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Park 15, Afslag 38 (Griftdijk)

Logo Nijmegen

 

 

 

 

Kenmerk: 16.0009761

 

 

 

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

 

Overwegende,

dat ten zuiden van de snelweg A15 grotendeels op grondgebied van gemeente Overbetuwe tussen het dorp Oosterhout en de snelweg een bedrijvenpark wordt aangelegd;

 

dat in verband met de komst van het bedrijvenpark de infrastructuur in dit gebied wordt aangepast;

 

dat deze wijzigingen voor een groot deel op Nijmeegs grondgebied plaatsvinden;

 

dat voor de ontsluiting van het bedrijvenpark een nieuwe weg wordt aangelegd vanaf de Griftdijk naar Park 15;

 

dat deze weg aansluit op Griftdijk op de plek waar nu de af- en toerit van de A15 ligt;

 

dat in verband hiermee deze af- en toerit opschuift in westelijke richting en er een T-aansluiting wordt gemaakt op de nieuwe weg die Park 15 verbindt met de Griftdijk;

 

dat deze nieuwe T-splitsing wordt geregeld met een verkeersregelinstallatie (VRI);

 

dat, gelet op de ligging buiten de bebouwde kom, op de nieuwe verbindingsweg een maximumsnelheid geldt van 80 km/uur;dat er ten zuiden van de nieuwe weg tussen Griftdijk en Park 15 een fiets/bromfietspad wordt aangelegd;

 

dat er in verband met deze aanpassingen van de verkeersstructuur verkeersmaatregelen nodig zijn;

 

dat het aan te leggen fiets/bromfietspad als zodanig wordt aangewezen en de voorrang op een aantal plekken wordt geregeld met borden en markering;

 

dat aan beide zijden van de oversteek voor langzaam verkeer over de Griftdijk (direct ten zuiden van de aansluiting van de weg naar Park 15) een stopstreep wordt aangebracht;

 

dat voorts op de toe- en afrit van de A15 de status van autosnelweg wordt aangeduid en bij de aansluiting op de verbindingsweg van Park 15 met Griftdijk met markering de rijrichtingen worden aangegeven;

 

dat met deze maatregelen wordt bijgedragen aan een verkeersveilige inrichting van de nieuwe infrastructuur tussen Park 15 en de Griftdijk;

 

dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren en om weggebruikers en passagiers te beschermen;

 

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 

dat terzake overleg met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland heeft plaatsgevonden;

 

dat gelet op het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen (nr. 2016/05), waarin voor wat betreft afdeling mobiliteit onder volgnr. 25 voor tijdelijke en definitieve verkeersbesluiten op basis van de Wegenverkeerswet 1994 onder voorwaarden mandaat is verleend aan de Programmamanager Mobiliteit (RO10) en het bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement (SB60);

 

gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

 

BESLUIT EN:

 

 

 • I.

  Door plaatsing van borden G12a als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met onderbord het pad ten zuiden van de nieuwe weg tussen Griftdijk en Park 15 aan te wijzen als fiets/bromfietspad in 2 richtingen;

   

 • II.

  Bij de oversteek voor langzaam verkeer over de Griftdijk direct ten zuiden van de aansluiting van de weg naar Park 15 aan de oostzijde van de Griftdijk op het fiets/bromfietspad aan de geven dat fietsers en bromfietsers die hier oversteken de richting linksaf richting Arnhem dienen te volgen;

   

 • III.

  Door plaatsing van borden G1 en G2 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 op de toe- en afrit van de A15 de status van autosnelweg aan te duiden;

   

 • IV.

  Op de middengeleiders met bord D2 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft;

 • V.

  Aan beide zijden van de oversteek voor langzaam verkeer over de Griftdijk (direct ten zuiden van de aansluiting van de weg naar Park 15) een stopstreep aan te brengen als bedoeld in artikel 79 van het RVV 1990;

 •  

 •  

   

  Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen nr. 1500067-14 d.d. 29-01-2016, nr. 1500067-15 d.d. 10-02-2016 en nr. 1500067-17 d.d. 07-01-2016

 •  

 •  

 •  

Nijmegen, 31 oktober 2016

Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Nijmegen,

E. Maessen, Bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement

Mededelingen

Ter inzage/bezwaar

Bovengenoemd besluit met bijbehorende situatietekening ligt gedurende zes weken na heden voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Marienburg 75 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).

Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.