Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Herstelbesluit Manege Boddelenweg 5 te Hoorn’, Terschelling

Logo Terschelling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 25 oktober 2016 het bestemmingsplan ‘Herstelbesluit Manege Boddelenweg 5 te Hoorn’ gewijzigd vastgesteld heeft (plan ID: NL.IMRO.0093.HERSTELMANEGE-VG01). Dit bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 4 november 2016 ter inzage.

De wijzigingen zijn verwerkt naar aanleiding van de inhoud van de zienswijze alsmede ambtshalve aanpassingen. De wijzigingen staan in de reactienota zienswijze, weergegeven en hebben vooral betrekking op artikel 1, artikel 4 en artikel 10 van de regels. Daarnaast is de notitie ‘Hoofdlijnen Herstelbesluit manege Boddelenweg 5 te Hoorn’ opgenomen als bijlage bij de toelichting. De volledige lijst met wijzigingen is in bijlage D van de bij het herstelbesluit behorende reactienota zienswijze weergegeven.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van vrijdag 4 november 2016 tot en met donderdag 15 december 2016 voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het vastgestelde plan ook raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of via de gemeentelijke website http://www.terschelling.nl onder actueel/bekendmakingen/regels en beleid. Tegen vergoeding kan een afschrift van het plan worden gevraagd op het gemeentehuis. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling/.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

  • -

    belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan;

  • -

    belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

  • -

    belanghebbenden tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht. 

U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

 Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).

[plaats] [datum ondertekening]

[functie][organisatie],

Namens deze:

[voornaam] [achternaam]

Naar boven