Vastgesteld bestemmingsplan Oudemirdum (Actualisatie)

Logo De Fryske Marren

Met ingang van 11 november 2016 ligt gedurende 6 weken het op 28 september 2016 door de gemeenteraad van de Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Oudemirdum met het bijbehorende raadsbesluit en de overige bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Het voorliggende bestemmingsplan omvat het dorp Oudemirdum. Het plangebied beslaat daarmee de gronden tot en met het perceel Jan Schotanuswei 96 aan de westzijde, de percelen Star Numanwei 2 en 10 aan de (zuid-)oostzijde, het perceel Kerkstraat 27 en een aansluitend agrarisch perceel aan de oostzijde en de sportvelden aan de noordzijde van het dorp.

Doel

De actualisatie heeft in beginsel een conserverend karakter. Als basis voor het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de bestaande bestemmingen afgewogen tegen de feitelijke situatie, die vervolgens op basis van nieuwe standaarden, maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving (bijvoorbeeld vergunningvrij bouwen) worden geactualiseerd. De gemeente heeft daarvoor een handboek vastgesteld om te komen tot actuele regelgeving en eenduidigheid van regelgeving binnen de gemeente. De systematiek en inrichting van de bestemmingen, zoals bijvoorbeeld de regeling voor bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen), is afgestemd op het handboek. Daar waar zich in de afgelopen periode ontwikkelingen hebben voorgedaan die door middel van een vergunning en/of een planologische procedure zijn gerealiseerd, zijn deze meegenomen in het bestemmingsplan.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • -

  Op de verbeelding is het perceel agrarische grond naast Kerkstraat 27 voorzien van een bestemming “Horeca” (om een hotel mogelijk te maken) met een bouwvlak overeenkomstig de voorheen geldende bestemming;

 • -

  Op de verbeelding is het bovenbedoelde perceel tevens voorzien van een aanduiding “wetgevingzône-wijzigingsgebied”;

 • -

  In artikel 12 “Horeca” is ten behoeve van genoemd wijzigingsgebied een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd op basis waarvan de bestemming “Horeca” gewijzigd kan worden in een bestemming “Agrarisch-Cultuurgrond”;

 • -

  Paragraaf 5.2 van de Toelichting is op bovenbeschreven wijzigingen aangepast;

 • -

  Op de verbeelding is op het perceel Kerkstraat 27 een aanduiding “specifieke vorm van recreatie-recreatieve bewoning 1” aangebracht en ook in het renvooi opgenomen;

 • -

  In artikel 17 “Wonen-1” is in lid 17.1 onder a.7 de volgende zinsnede toegevoegd: ‘en “specifieke vorm van recreatie-recreatieve bewoning 1”.

Voor nadere informatie over de gewijzigde vaststelling wordt verwezen naar de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum die als bijlage aan het vastgestelde bestemmingsplan is toegevoegd.

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit tot vaststelling met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPOUM14OUDEMIRDUM-VA01.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

 • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 9 november 2016.

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven