Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - OostStaatscourant 2016, 59283VerkeersbesluitenGemeente Amsterdam, verbod instellen voor voertuigen zwaarder dan 30 ton voor de bruggen stadsdeel Oost

Logo Amsterdam - Oost

Verkeersbesluit

Datum:17 oktober 2016

Onderwerp: verbod instellen voor voertuigen zwaarder dan 30 ton voor de bruggen 240-220-2014-2011-2051-2037

Zaaknummer: Z-16-30839

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost,

gelet op:

 • de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

 • het Mandaatbesluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Oost, d.d. 27 maart 2014;

 • het Mandaatbesluit dagelijks bestuur en voorzitter Stadsdeel Oost 2015;

overwegende:

 • dat na inspectie is gebleken dat verschillende bruggen (240-220-2014-2011-2051-2037) binnen het Stadsdeel Oost niet zwaarder mogen worden belast.. De bruggen waren in niet ontworpen voor zwaar verkeer

 • dat voertuigen en samengestelde voertuigen (dus met aanhanger bijvoorbeeld) met een totaalmassa van meer dan 30 ton mogen niet over de brugwegen. Om dit aan te geven worden borden geplaatst (model C21);

 • dat daarom een besluit wenslelijk is dat vastlegt dat de totaalmassa voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, niet hoger mag zijn dan 30 ton;

 • dat door het instellen van een rijverbod voor zware voertuigen kan de brugwegen in stand worden gehouden en is het gebruik gewaarborgd;

 • dat met dit rijverbod wordt, zoveel als mogelijk, schade aan de bruggen voorkomen.

voorts overwegende:

 • dat dit besluit betrekking heeft op belangen genoemd in artikel 2 lid 1 van de Wvw 1994;

 • dat het in artikel 24 van het BABW bedoelde overleg met de vertegenwoordiger van de korpschef van politie heeft plaatsgevonden;

 • dat de desbetreffende weggedeelte) niet /behoren tot het Hoofdnet Auto of het Hoofdnet Rail, gelegen zijn binnen de grenzen van het stadsdeel Oost, en het geen grootstedelijk project of een stedelijke taak of stedelijk belang betreft;

BESLUIT :

I het instellen van een verbod voor voertuigen zwaarder dan 30 ton voor de volgende bruggen:

 • -

  Brug 2040: Eva Besnyostraat/ Maria Austriastraat

 • -

  Brug 2020: Talbotstraat

 • -

  Brug 2014: Ruisrietstraat

 • -

  Brug 2011: Diemerparklaan

 • -

  Brug 2051: Larikslaan

 • -

  Brug 2037: Jan Olphert Vaillantlaan

  • 1.

   door het plaatsen van verkeersborden conform model C21 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Zie bebordingsplan.

zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening(en)/kaart(en)/foto(‘s).

Amsterdam, 12 september 2016

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost,

namens deze,

Iris Reuselaars,

afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte (Heel).

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau Postbus 94801

1090 GV Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift:

 • uw naam en adres;

 • telefoonnummer;

 • een duidelijke omschrijving tegen welk besluit u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit);

 • de redenen van uw bezwaar;

 • datum en handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.