Bestemmingsplan Drielanden - Fokko Kortlanglaan 83

Logo Harderwijk

De gemeenteraad heeft op 27 oktober het bestemmingsplan Drielanden – Fokko Kortlanglaan 83 vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een bouwmogelijkheid voor één nieuwe woning op het perceel Fokko Kortlanglaan 83.

De regels van het bestemmingsplan zijn gewijzigd vastgesteld, in die zin dat:

- enkele begripsbepalingen zijn geactualiseerd of nieuw toegevoegd;

- de regeling m.b.t. een aan huis verbonden beroep en bed & breakfast is geactualiseerd;

- een regeling m.b.t. de parkeernormen aan de algemene gebruiksbepalingen is toegevoegd. 

Een volledig overzicht van alle wijzigingen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 10 november gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;

- die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan. 

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00161-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden http://ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00161-/NL.IMRO.0243.BP00161-0003) of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannendrielanden.

   

 

Naar boven