Vastgesteld bestemmingsplan parkeerterrein achter Dorpsstraat 129,Obdam

Logo Koggenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente koggenland maken, bekend dat de gemeenteraad op 24 oktober 2016, bekend het bestemmingsplan parkeerterrein achter ‘Obdam-Dorpsstraat 129 gewijzigd hebben vastgesteld.

Inhoud

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om het parkeerterrein van Deen in

het centrumgebied van Obdam uit te breiden. Het gaat hierbij om de gronden gelegen achter de

woningen Dorpsstraat 127-129, Obdam die als Verkeers- en Verblijfsgebied worden bestemd.

De wijziging betreft de geplande groenstrook aan de noord-oostkant van het terrein aan te passen naar de zuidzijde van het terrein.

Terinzageligging

Het vastgestelde plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 14 november 2016

gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de afdeling Wonen& Ondernemen in

het gemeentehuis, Middenhof 2 te De Goorn.

Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl onder Wonen en

werken/bestemmingsplannen/in procedure en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het identificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1598.BPKherzOBHB0011-va01.

Beroepsmogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door een belanghebbende die:

  • -

    tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

  • -

    aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen;

  • -

    zich niet kan verenigen met één van de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist

Naar boven