Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2016, 58655OverigVerleende omgevingsvergunning met toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Logo Heemskerk

Burgemeester en wethouders van Heemskerk hebben voor onderstaande aanvragen vergunning verleend:

 

Locatie : Stroomwal 13

Omschrijving : Nieuwbouw woning

Zaaknummer : ZO/2016/2779

Publicatiedatum: 1 november 2016

 

Belanghebbenden die tegen het voornemen tot vergunningverlening (over de ontwerpvergunning) een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend kunnen, indien zij het niet eens zijn met deze beslissing, binnen zes weken na de datum van publicatie ervan beroep instellen bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Degene die beroep heeft ingediend kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, tevens een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Nadere inlichtingen: bureau Leefomgeving, telefoonnummer 14 0251.