Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 oktober 2016, 2016-0000227424, tot wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 673, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met ingang van 1 januari 2017 (Regeling indexering transitievergoeding)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 673, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 673, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt ‘€ 76.000,–’ vervangen door: € 77.000,–.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 oktober 2016

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

TOELICHTING

Op grond artikel 7:673, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt de hoogte van het bedrag genoemd in het tweede lid van dat artikel jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het betrokken jaar, blijkens bekendmaking in de Macro-Economische Verkenningen (MEV), in het voorafgaande jaar is geraamd. De ontwikkeling van de contractlonen wordt blijkens de MEV geraamd op 1,6%. Momenteel is het bedrag € 76.000,–, bij verhoging met 1,6% resulteert dit in een bedrag van € 77.216,–. Dit bedrag wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000,–. In de onderhavige regeling wordt daarom met ingang van 1 januari 2017 het bedrag van € 76.000,– gewijzigd in € 77.000,–.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven