Ontwerp-omgevingsvergunning realiseren vaarverbinding tussen de Tijnje en de Kurkemeer ter plaatse van de Schilkampen in Leeuwarden.

Logo Leeuwarden

Van donderdag 3 november 2016 tot en met woensdag 14 december 2016 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het realiseren van een vaarverbinding tussen de Tijnje en de Kurkemeer ter plaatse van de Schilkampen in Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel ten oosten van de woningen aan de Schilkampen tussen de Tijnje, de Kurkemeer en de spoorlijn, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 265.

Ontwikkeling

De gemeente Leeuwarden wil samen met de provincie Fryslân uitvoering geven aan een zevental projecten in het programma Waterfront, gericht op bereikbaarheid, verlevendiging en beleving op en aan het water in Leeuwarden. De doorsteek nabij Schilkampen zorgt er niet alleen voor dat vaartuigen vanuit de Wielen en de Groene Ster Leeuwarden gemakkelijker kunnen bereiken, maar ontsluit ook de 11.500 inwoners van de wijk Camminghaburen met de stad. Het opheffen van deze barrière is al jaren een wens van de gemeente Leeuwarden en kan nu middels het programma Waterfront worden uitgevoerd.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien:

Reageren

In de periode waarin de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan het college van burgemeester en wethouders dan nog meenemen in de afweging van het definitieve besluit.

 • schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

  Vermeld in uw brief:

  • ontwerp-omgevingsvergunning vaarverbinding tussen de Tijnje en de Kurkemeer

  • waarom u een zienswijze indient

  • de datum

  • uw naam en adres

  • uw handtekening

 • mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30–17.00 uur).

Naar boven