Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied

Logo Bunschoten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied en het ontwerp PlanMER bestemmingsplan Buitengebied Bunschoten met ingang van 3 november 2016 gedurende een periode van 6 weken ter inzage liggen.

 

Planinhoud

Het bestemmingsplan is opgesteld om het buitengebied van actuele regels voor bouwen en gebruik te voorzien. Basis voor deze actualisering vormt de door de raadscommissie Ruimte geaccordeerde Nota van Uitgangspunten uit april 2015.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het buitengebied van de gemeente Bunschoten met uitzondering van het Randmeer, jachthaven Nieuwboer met de daar gelegen recreatiewoningen en het bungalowpark Eemmeer. Nieuwe grootschalige planologische ontwikkelingen zijn in het bestemmingsplan niet opgenomen.

Het ontwerpbestemmingsplan is op onderdelen gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan als gevolg van onder andere de inspraak en overleg met instanties.

 

PlanMER

Het bestemmingsplan is planMER-plichtig op grond van de Wet milieubeheer en het daaraan gekoppelde Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de milieueffecten van het bestemmingsplan onderzocht moeten worden. Dit onderzoek is opgenomen in het ontwerp-planMER bestemmingsplan Buitengebied Bunschoten. De uitkomsten van dit onderzoek hebben ook geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan.

 

Inzien van het ontwerp-bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan, het ontwerp-PlanMER  met de daarbij behorende stukken kan tijdens kantooruren worden ingezien op het gemeentehuis aan de Stadsspui 1 bij de werkeenheid Ruimtelijke Ordening van de afdeling RO&V. Desgevraagd kan het plan na telefonische afspraak met de werkeenheid ruimtelijke ordening worden ingezien buiten kantooruren.

Het bestemmingsplan is tevens in digitale vorm te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het plan op verschillende manieren kunt oproepen. U kunt het plan direct inzien door in het venster ‘ID’ de plancode NL.IMRO.0313.Buitengebied1600-0201 in te vullen. Ook is het bestemmingsplan te vinden via www.bunschoten.nl. In het gemeentehuis kunt u zowel de papieren als de digitale versie inzien.

 

Zienswijzen

Gedurende de periode van ter inzagelegging van de plannen, kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan of het ontwerp-PlanMER naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de raad van de gemeente Bunschoten, Postbus 200, 3750 GE Bunschoten-Spakenburg. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J.E.P.M. Reijnen van de afdeling RO&V (telefoonnummer 14 033) of via jepm.reijnen@bunschoten.nl.

 

Bunschoten, 2 november 2016

 

De secretaris/directeur de burgemeester,

Drs J.F.H. Jennekens M. van de Groep

 

Naar boven