Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2016, 58353Overig______________________________________________________________________________

Logo Heerhugowaard

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Spirealaan Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij voornemens zijn om

met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 Wabo af te wijken van de voorschriften van

het bestemmingsplan Heerhugowaard Oost voor

Locatie Werkzaamheden

Spirealaan 30 t/m 56 het bouwen van 14 woningen

De aanvraag met ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 2

november 2016 zes weken ter inzage U kunt de stukken inzien via www.heerhugowaard.nl/terinzage of aan de balie van het gemeentehuis.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van

Heerhugowaard.

Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van

burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij onze contactpersoon, mevr. S. Smit-Praat, tel:

072-5755214.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de

zienswijze betrekking heeft.

Heerhugowaard, 1 november 2016

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

44OV54s