Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nuenen, Gerwen en NederwettenStaatscourant 2016, 5825OverigHerziening bestemmingsplan Buitengebied, inspraak ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Logo Nuenen, Gerwen en Nederwetten

 

De gemeente Nuenen bereidt de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied voor.

Daarvoor wordt een milieueffectrapport (planMER) opgesteld. Dit is onder andere nodig in verband met de ontwikkelingsmogelijkheden die aan agrarische bedrijven worden geboden. De planmer-procedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te geven. Het milieueffectrapport zal een zogenoemde ‘passende beoordeling’ bevatten vanwege de mogelijke effecten die de herziening heeft op Natura 2000-gebieden.

Inspraak Notitie reikwijdte en detailniveau

Een ieder krijgt gelegenheid om een zienswijze in te dienen over dit voornemen. Voorafgaand aan het milieueffectrapport is een ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’ opgesteld. Die beschrijft hoe het milieueffectrapport wordt opgesteld en welke onderzoeken zullen worden uitgevoerd.

De ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’ ligt met ingang van 5 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het document is ook digitaal te raadplegen op de site www.nuenen.nl onder het kopje ‘Actueel’, waarna u kunt doorklikken naar het Gemeenteblad.

Gedurende voornoemde termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling inbrengen bij burgemeester en wethouders van Nuenen, Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de heer A. Ras via 040-2631545 of via a.ras@nuenen.nl. Ook voor vragen kunt u contact met hem opnemen.

Commissie voor de milieueffectrapportage

De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt in deze fase niet geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het planMER. Op een later moment wordt het milieueffectrapport gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Een ieder kan dan een zienswijze indienen over zowel het bestemmingsplan als het milieueffectrapport. Op dat moment wordt ook advies gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage die het planMER zal toetsen. Het tijdstip van de terinzagelegging wordt via een publicatie in Rond de Linde bekend gemaakt.

Nuenen, 4 februari 2016

Burgemeester en wethouders van Nuenen