Verkeersbesluit reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen

Logo Apeldoorn

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

Overwegende:

dat de Kamerlingh Onnesstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van de kern Apeldoorn;

dat de Kamerlingh Onnesstraat in beheer is bij de gemeente Apeldoorn;

dat de Kamerlingh Onnesstraat een weg is zoals bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

dat de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtregister van de eenheid Beheer & Onderhoud d.d. 18 december 2014 is gemandateerd aan de teammanager Regie en Beheer;

dat de gemeentelijke wegencategorisering van Apeldoorn is opgenomen in de Verkeersvisie 2010 – 2020;

dat deze categorisering aansluit op de categorisering zoals bedoeld in het landelijke beleid Duurzaam Veilig;

dat de Kamerlingh Onnesstraat volgens de Verkeersvisie 2010 – 2020 deel uitmaakt van een verblijfsgebied;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat de verbetering van de luchtkwaliteit flink in de belangstelling staat;

dat sindsdien landelijk en lokaal veel maatregelen getroffen zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren;

dat één van deze maatregelen het bevorderen van het gebruik van elektrische voertuigen is;

dat het gebruik van elektrische voertuigen ieder jaar groeit in de gemeente Apeldoorn;

dat hierdoor een toenemende vraag ontstaat naar laadvoorzieningen in de openbare ruimte;

dat de provincie Gelderland door middel van een openbare aanbesteding een marktpartij heeft gevonden die kan voorzien in het plaatsen van laadvoorzieningen in de openbare ruimte;

dat de gemeente Apeldoorn door middel van het collegeakkoord d.d. 15 oktober 2014 een overeenkomst heeft gesloten met de betreffende marktpartij voor het plaatsen van deze laadvoorzieningen;

dat in dit collegeakkoord tevens een aantal beleidsuitgangspunten is opgenomen over de plaatsing van deze laadvoorzieningen;

dat de gemeente Apeldoorn een aanvraag heeft ontvangen om ter hoogte van de Kamerlingh Onnesstraat 58 een laadvoorziening te plaatsen;

dat een geschikte locatie is gevonden voor een laadvoorziening aan de voorzijde van Kamerlingh Onnesstraat 58 in de parkeerhaven;

dat om het gebruik van de laadvoorziening ten behoeve van elektrische voertuigen optimaal te benutten het wenselijk is om een parkeermogelijkheid nabij deze voorziening te reserveren voor het opladen van een elektrisch voertuig;

dat het dan ook wenselijk is om ter hoogte van de Kamerlingh Onnesstraat een parkeerplaats te reserveren voor dit doel door middel van het treffen van een verkeersmaatregel;

dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel uitgevoerd kan worden door middel van het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrisch voertuig’;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een dergelijk onderbord een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie, eenheid Oost Nederland, district Noord en Oost Gelderland;

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn besluit:

-door middel van het plaatsen van een verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrisch voertuig’ de parkeerplaats in de parkeerhaven ter hoogte van de Kamerlingh Onnesstraat 58 te reserveren ten behoeve van het opladen van een elektrisch voertuig.

Bezwaarclausule:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bij het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking te versturen naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket).

Namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Erwin Knijnenburg

teammanager

Naar boven