Publicatie vastgestelde bestemmingsplan Oudendijk-Oudendijk Oils

Logo Koggenland

Burgemeester en wethouders van Koggenland maken op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Koggenland op 3 oktober 2016 het bestemmingsplan Oudendijk-Oudendijk-Oils gewijzigd heeft vastgesteld.

De aangebrachte wijzigingen zijn het gevolg van ingediende zienswijzen en hebben betrekking op:

 • -

  Het opnemen van een verplichtende voorwaarde in de voorschriften voor het ondoorzichtig maken van de ramen op de verdiepingen tot 1,80 meter en het verbieden van te openen ramen tot deze hoogte;

 • -

  Een aanvullende bepaling over het realiseren van voldoende parkeerplaatsen op het terrein van het bedrijf.

Terinzagel i gging.

Het gewijzigd vastgestelde plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 31 oktober 2016 gedurende zes weken (tot en met 12 december 2016) tijdens de openingstijden ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het gemeentehuis, Middenhof 2 te De Goorn. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl/Wonen en werken/ruimtelijke plannen onder de kop 'in procedure' en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het identificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1598.BPLGDorpsweg78-va01.

Beroep smogelijkheden

Tijdens de termijn van ter inzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door een belanghebbende die:

 • -

  tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

 • -

  aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen;

 • -

  zich niet kan verenigen met één van de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

De Goorn, 30 oktober 2016.

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Naar boven