Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - CentrumStaatscourant 2016, 57438VerkeersbesluitenVerkeersbesluit uitbreiding (brom)fietsparkeerverbodszone Stationseiland e.o.

Logo Amsterdam - Centrum

Nummer 2016-014521D d.d. 21 oktober 2016

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB 1992), de Verordening op de Bestuurscommissies 2013, het Mandaatbesluit van het Algemeen Bestuur en de ondermandaat-besluiten de verordening op de bestuurscommissie en het ondermandaatsbesluit van het algemeen bestuur van 28 maart 2014,

 

 

 

Overwegende:

dat het gebied rondom het Stationseiland reeds is aangewezen als gebied waar het verboden is (brom)fietsen te parkeren buiten de daarvoor aangegeven voorzieningen;

 • dat in september 2015 de raad het Kader fietsparkeren heeft vastgesteld. Hierin zijn het aanwijzen van gebieden met een maximale fietsparkeerduur en het verplicht stallen binnen de fietsparkeervoorzieningen aangekondigd. Deze maatregelen maken het mogelijk de bestaande fietsparkeercapaciteit beter te benutten en stations, drukke locaties en woongebieden goed bereikbaar te houden;

 • dat na vaststelling van de besluiten bij alle NS-stations dezelfde fietsparkeerregels gelden en wordt er op uniforme wijze gehandhaafd, waardoor het duidelijkheid voor bewoners en bezoekers ontstaat;

 • dat het uitgangspunt is dat de gebieden rond de NS-stations niet groter zijn dan de invloedsfeer van de reizigersfunctie van het NS-station. De aan te wijzen gebieden zijn in samenspraak met de stadsdeelgebiedsbeheerders van de verschillende NS-stations bepaald.

 • Dat dit voor het NS station Centraal Station heeft geresulteerd in uitbreiding van het huidige gebied zoals aangegeven op bijgevoegde kaart;

 • dat het bestaande verkeersbesluit derhalve dient te worden aangepast aan de nieuwe gewenste situatie;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam;

 • dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregelen genomen worden:

  • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren

  • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers

  • om de vrijheid van het verkeer zo veel mogelijk te waarborgen

   • dat het betreffende weggedeelten onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van stadsdeel Centrum.

 

BESLUIT

 • 1.

  door het verwijderen van verkeersborden conform model E3(Zone) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen in te stellen, uitgezonderdin de daarvoor bestemde voorzieningen;

  Stationseiland onder het gebied wordt verstaan het gebied dat begrensd wordt door het IJ, de oostbuis van de Oostertoegang, de rooilijn van de Prins Hendrikkade en de westbuis van de Westertoegang,

 • 2.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model E3(Zone) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen in te stellen, uitgezonderdin de daarvoor bestemde voorzieningen;

  Stationseiland onder het gebied wordt verstaan het gebied dat begrensd wordt door het IJ, de oostbuis van de Oostertoegang, de Odebrug, de Prins Hendrikkade, het Singel en de westbuis van de Westertoegang, De Ruyterkade overeenkomstig bijbehorende bebordingstekening.

 • 3.

  De tekening van het gebied waarvoor de zone tot het verbod van plaatsen van (brom)fietsen geldt;

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum, namens deze,

 

K. van Grunsven

 

 

Afdelingshoofd Schoon en Heel

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit.

 

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433.

 

U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum

Juridische Zaken

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

 

Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.

 

Origineel aan:

Informatievoorziening IDB

 

Afschrift aan :

RvE Dienstverlening/Vergunningen (regulier)

Informatievoorziening/Functioneel en Gegevensbeheer

RvE Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket

Gebiedsmanagement

Schoon & Heel Procesunit

Politie regionale eenheid Amsterdam

Dienst Stadstoezicht

Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam

ENFB