Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkStaatscourant 2016, 57386Ruimtelijke plannenAfwijkend gebruik van het bestemmingsplan voor het bouwen van vijftien nieuwbouwwoningen achter Brouwerstraat 46 t/m 94 in Rijnsburg

Logo Katwijk

Definitieve omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van vijftien woningen (type apparterra) op het perceel achter Brouwerstraat 46 t/ 94 in Rijnsburg. De vergunning betreft de activiteiten bouwen, afwijken van het bestemmingsplan en maken van in- en uitritten (artikel 2.1, lid 1 a, c en artikel 2.2 lid 1d Wabo). Het besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 Wabo.

Tegen het ontwerp besluit dat van 8 juli 2016 t/m 18 augustus 2016 ter inzage heeft gelegen, is geen zienswijze ingediend.

Ter inzage

De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 28 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage via de website www.katwijk.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt ook een afspraak maken om de stukken in te zien via de website www.katwijk.nl of door te bellen naar (071) 406 50 00.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet eerder in werking dan op dat verzoek is beslist.

Beroep

Indien u het met de inhoud van het besluit niet eens bent, kunt u hiertegen beroep instellen. Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de datum waarop het besluit is gepubliceerd. Beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Beroep kan worden ingediend door:

 • 1.

  Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

 • 2.

  De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit.

 • 3.

  Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • uw naam en adres

 • datum van het beroep

 • een omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient (indien mogelijk een kopie bijvoegen)

 • de redenen van uw beroep.

Graag ook een telefoonnummer vermelden waaronder u bereikbaar bent.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Digitaal indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. De indiener moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).