Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreStaatscourant 2016, 57302VerkeersbesluitenBebouwde Komgrens Waalre 2016 Wegenverkeerswet

Logo Waalre

Openbare Ruimte, vbesl 2016-07

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De gemeenteraad van Waalre maakt bekend dat zij als gevolg van de wegenverkeerswet 1994, het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (artikel 24) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB) het volgende verkeersbesluit hebben genomen:

BESLUIT

Tot het herzien van de bebouwde komgrens volgens de Wegenverkeerswet.

Waalre, 24 oktober 2016

Burgemeester en wethouders

Namens deze,

De heer J.P.J. Thomassen

Verkeersdeskundige

Mededelingen

Politie gaat akkoord met bovenstaande besluit.

Voor het inzien van het besluit met bijbehorende stukken kunt u telefonisch een afspraak maken , telefonnummer 040-2282500.

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken, na publicatie in de Staatscourant bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift kunt u richten aan de gemeenteraad van Waalre, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. In het geval u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.