Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ElburgStaatscourant 2016, 57256VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verplaatsen verkeerskundige komgrens Hoge Enk

Logo Elburg

Inleiding

Op het perceel Goorweg 7 zal de bestaande agrarische bebouwing worden vervangen door 4 woningen. Daarnaast wordt de bestaande bedrijfswoning bestemd als reguliere woning. Daarmee krijgt het betreffende deel van de Goorweg (nog meer dan nu al het geval is) de beleving van ‘binnen de bebouwde kom’. Het is goed de formele verkeerskundige komgrens in overeenstemming te brengen met het karakter van het gebied en de functie van de weg (als bedoeld in artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet). Daarom wordt de huidige verkeerskundige komgrens (ter hoogte van Goorweg 13) in westelijke richting verlegd.

Aan c.q. aansluitend op het gedeelte van de Gerichtenweg tussen de Oude Harderwijkerweg en de Huisdijk is woningbouw beoogd. Wij hadden met dit voorstel het voornemen deze woningbouwlocatie binnen de verkeerskundige bebouwde kom te brengen.

Volgens Artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 is de gemeenteraad bevoegd voor het nemen van een besluit waarin staat dat de grenzen van de verkeerskundige bebouwde kom of kommen van een gemeente worden vastgesteld.

De genoemde wegen liggen (nog) buiten de verkeerskundige bebouwde kom, zijn eigendom van en in beheer bij de gemeente Elburg.

Advies en inspraak

Het ontwerpbesluit is in het kader van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer voorgelegd aan de politie. De gemandateerde verkeersadviseur T.J.M. Scheffer, van de politie Oost Nederland, Noord en Oost Gelderland Noord West Veluwe en Apeldoorn heeft op 31 mei 2016 een mondeling pre-advies gegeven. Hij heeft laten weten op grond van de omgevingskenmerken er voorstander van de zijn om het zuidelijke gedeelte van de Diepesteeg, de hele Goorweg, de Schiksweg en het gedeelte van de Oude Harderwijkerweg ten oosten van de Schiksweg binnen de verkeerskundige bebouwde kom te brengen.

Vanuit de omgevingskenmerken kunnen wij dit advies begrijpen. Het integraal overnemen van dit advies heeft echter verderstrekkende gevolgen dan louter de verkeerskundige komgrens –en, in het kielzog daarvan, de maximum snelheid-. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hanteert namelijk de verkeerskundige komgrens. Dat betekent dat een besluit tot verplaatsing van de verkeerskundige komgrens ook gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het onaangelijnd uitlaten van honden.

Wij willen in dit besluit de focus houden op de Goorweg (incl. het kruispunt Goorweg/Diepesteeg/ Schiksweg) en de Gerichtenweg. Daarom hadden wij het voornemen het politie-advies vooralsnog slechts gedeeltelijk over te nemen, en wel met betrekking tot de Goorweg en de noordelijke 275 m van de Schiksweg (en een kort stukje Diepesteeg nabij de Goorweg). M.b.t. de Oude Harderwijkerweg, de Diepesteeg en het zuidelijk deel van de Schiksweg houden wij het politie-standpunt in gedachten voor de verdere toekomst.

Het ontwerpbesluit heeft van 13 juli t/m 23 augustus 2016 voor een ieder ter inzage gelegen. In dezelfde periode zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hierover zienswijzen in te dienen.

Zienswijze Gerichtenweg

Op 29 juni 2016 is een zienswijze ingediend, mede ondertekend door 4 families aan de Gerichtenweg. Deze 5 families hebben met elkaar gemeen dat zij (over)buren zijn van de beoogde woningbouwlocatie aan de Gerichtenweg.

Ontvankelijkheid

Het voornemen tot het besluit dat nu genomen wordt, is op 6 juli 2016 gepubliceerd. Dat is dus na het indienen van deze zienswijze. Op 14 juni is echter een ander voornemen gepubliceerd, dat op 6 juli is ingetrokken. De zienswijze is dan ook gericht tegen het inmiddels ingetrokken voornemen. Op grond van art. 3:16, lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht nemen wij deze ten opzichte van de publicatie van het huidige voornemen prematuur ingediende zienswijze toch in behandeling als ware de zienswijze gericht tegen het nieuwe voornemen, omdat de indieners op het moment van indienen van de zienswijze redelijkerwijs konden menen dat sprake was van een voorgenomen besluit, waarover zienswijzen konden worden ingediend.

Kern zienswijze

De kern van de zienswijze is: Het voornemen om de komgrens aan te passen zodat het aan zou sluiten op het ontwerpbestemmingsplan ‘Goorweg 7’ heeft geen toegevoegde waarde voor het plan aan de Goorweg 7 en heeft niets te maken met de Gerichtenweg.

Wij geven de indieners ten aanzien van de Gerichtenweg volmondig gelijk. In het kader van het efficiënt besteden van gemeenschapsgeld –een doelstelling die ook de indieners van de zienswijze onderschrijven- hebben wij er echter voor gekozen om een nu noodzakelijk besluit en een in de nabije toekomst noodzakelijk besluit samen te voegen. Dit bespaart ambtelijke capaciteit.

Ten aanzien van het plan aan de Goorweg 7 onderschrijven wij de stelling van de indieners niet. Door het aanpassen van de komgrens, wordt de maximum snelheid ter hoogte van de Goorweg 7 verlaagd. Dit betekent dat in het kader van de Wet geluidhinder aangetoond kan worden dat de geluidsbelasting op de gevels van de woningen aan de Goorweg 7 aanvaardbaar is. Voor het plan aan de Goorweg 7 heeft het aanpassen van de komgrens daarom wel degelijk toegevoegde waarde.

Uitwerking zienswijze

De indieners onderbouwen hun zienswijze als volgt:

 • 1.

  Door het uitbreiden van de komgrens van de kern de Hoge Enk, ontstaan uit een buurtschap, gaat het landelijke karakter en de verwevenheid met het agrarische landschap daarvan verloren. De kern moet haar landelijke karakter behouden en niet op een dorp gaan lijken.

 • 2.

  In de structuurvisie 2030 staat specifiek over de Hoge Enk beschreven dat uitbreidingen kleinschalig en zo veel mogelijk binnen de bestaande structuren moet[en] plaatsvinden. Deze voorgenomen rigoureuze aanpassing van de komgrens past niet in dat beeld. Waarin de komgrens eens zo groot zou worden als ze nu is. Bovendien zullen eventuele woningen in het weiland ons uitzicht dat wij nu hebben ontnemen. Plannen in die richting zijn wij dan ook geen voorstander van.

 • 3.

  Dat de gemeente het mondeling pre-advies van de politie over het uitbreiden van de komgrens omwille van omgevingskenmerken begrijpt, begrijpen wij helemaal niets van. In de structuurvisie 2030 van de gemeente staat namelijk iets heel anders.

 • 4.

  Het verplaatsen van de komgrens om de maximum snelheid ter hoogte van de Goorweg 7 aan te passen begrijpen wij niet. Het zich binnen of buiten de bebouwde kom bevinden van een weggedeelte maakt voor sommige mensen toch niets uit. Bewijs hiervoor zijn de auto’s die regelmatig met veel te hoge snelheid voor de Matanjaschool langs over de Oude Harderwijkerweg rijden.

 • 5.

  Voor een mogelijke uitbreiding van woningbouw aan de Gerichtenweg is in elk geval geen noodzaak om de komgrens aan te passen in verband met de snelheid. Want die ligt nu ook al tot net voor de kruising Huisdijk binnen de bebouwde kom.

 • 6.

  Volgens de structuurvisie 2030 (H4) is een van de mogelijke zoeklocaties voor nieuwbouw in de Hoge Enk aangegeven als een lint langs de Gerichtenweg. Het wijzigen van de bestemming van het hele weiland is daarom onnodig. Tenzij de gemeente andere plannen op haar agenda heeft staan dan ze naar buiten brengt.

 • 7.

  Tijdens de openbare commissievergadering van 2 december 2015 was een agendapunt het verkrijgen van budget ten behoeve van het onderzoeken van mogelijke uitbreiding van woningbouw aan de Gerichtenweg (kredietaanvraag 29 e begrotingswijziging). Ook hier ging het, net als in de structuurvisie, over een strook grond langs de Gerichtenweg, tussen de Gerichtenweg 38 en de Matanjaschool. En dus uitdrukkelijk niet over het hele weiland.

 • 8.

  Het steeds in kleine stukjes een paar woningen her en der laten bouwen lijkt op een truc om onder de Ladderplicht uit te komen. Helemaal omdat in een bijzin het hele weiland langs de Gerichtenweg in verband met een eventuele woonbestemming wordt genoemd. Bovendien wordt in het voorgenomen verkeersbesluit het oppervlak van de komgrens verdubbeld ten behoeve van slechts 4 nieuwe huizen op het perceel Goorweg 7.

 • 9.

  Het is vreemd dat in het B&W-advies van 10 oktober 2015, met het onderwerp Bestemmingsplan locatie Gerichtenweg te Hoge Enk, wordt geschreven dat de mogelijke uitbreiding niet Ladderplichtig is. Terwijl er wel al gedacht wordt aan 25 woningen. In het B&W- advies werd immers geschreven dat het herzien van de bestemming noodzakelijk is om woningbouw mogelijk te maken. En nu wordt dat stilletjes getracht er door te krijgen via een verkeersbesluit met een heel andere aanleiding.

De indieners vatten de kern van hun onderbouwing zelf als volgt samen: Een en ander komt op ons over alsof de gemeente stilletjes allerlei voorbereidingen treft om het mooie weiland aan de Gerichtenweg in de toekomst vol te kunnen bouwen.

Reactie zienswijze

Wij beginnen ons antwoord met een reactie op deze samenvatting. Zoals hiervoor beschreven, hebben wij uitsluitend uit efficiency-overwegingen besloten beide elementen (Goorweg en Gerichtenweg) samen te voegen in 1 besluit.

Het is daarbij goed op te merken dat een besluit tot wijziging van de verkeerskundige komgrens niet anders is dan het volgen van de huidige werkelijkheid (incl. reeds genomen of voorgenomen besluiten), en niet beoogt nieuwe bebouwingsmogelijkheden te scheppen. Een verkeersbesluit en een bestemmingsplan dienen los van elkaar te worden gezien.

Het overgrote deel van de onderbouwing in de zienswijze trekt nut, noodzaak en rechtmatigheid van eventuele woningbouw aan de westzijde van de Gerichtenweg in twijfel. Voor de onderbouwing van nut, noodzaak en rechtmatigheid van deze eventuele woningbouw is niet een verkeersbesluit, maar een bestemmingsplan het geëigende middel. Daarom hebben wij besloten het voorgenomen verkeersbesluit gewijzigd vast te stellen, zodanig dat de komgrens nabij de Gerichtenweg ongewijzigd blijft ten opzichte van de huidige situatie. Zodoende geven wij alle ruimte aan het gesprek over nut, noodzaak en rechtmatigheid van eventuele woningbouw aan de westzijde van de Gerichtenweg via het daartoe geëigende kanaal van een bestemmingsplanherziening. Wij zullen de nu gemaakte opmerkingen inhoudelijk betrekken bij de planvorming. Naar aanleiding van een eventuele bestemmingsplanherziening voor de Gerichtenweg kunnen dan zienswijzen worden ingediend, en kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Een besluit tot wijziging van de komgrens ten behoeve van de Gerichtenweg kan dan alsnog volgen, de geringere efficiency ten spijt.

Dit gezegd hebbend, willen wij nu ingaan op de delen van de zienswijze die niet (specifiek) betrekking hebben op de locatie Gerichtenweg.

 • 1./2.

  Zoals reeds aangegeven, volgt de verkeerskundige komgrens de in de praktijk aanwezige bebouwing. De verkeerskundige komgrens breidt de bebouwing (en de bebouwingsmogelijkheden) niet uit. De komgrens heeft dan ook geen invloed op het landelijke karakter.

 • 3.

  De politie heeft zich in haar advies gericht op de huidige bebouwing (incl. reeds genomen of voorgenomen besluiten). Dit sluit aan bij het gemeentelijke uitgangspunt. Daarom begrijpt de gemeente het mondelinge pre-advies van de politie.

 • 4.

  De aanpassing van de komgrens ter plaatse van de Goorweg 7 is gewenst ten behoeve van het aantonen in het kader van de Wet geluidhinder dat de geluidsbelasting op de gevels van de woningen aan de Goorweg 7 aanvaardbaar is. De mate van naleving en handhaving van een bepaald besluit ligt bij personen en instanties buiten de gemeente. De gemeente gaat bij haar besluitvorming uit van voldoende naleving en handhaving van haar besluiten.

Samenvattend: Gelet op de ingediende zienswijze wijkt ons besluit in zoverre af van ons voorgenomen

besluit dat de komgrens nabij de Gerichtenweg ongewijzigd blijft ten opzichte van de huidige situatie.

 

Zienswijze westelijk deel Goorweg

Verder is op 8 augustus 2016 een zienswijze ingediend, mede ondertekend door 11 families. Deze 12 families hebben met elkaar gemeen dat zij wonen aan het gedeelte van de Goorweg tussen de Zuiderzeestraatweg en de Schiksweg/Diepesteeg.

Kern zienswijze

De kern van de zienswijze is: Wij willen vooral niet binnen de bebouwde kom vallen. Wij verzoekenu dringend het plan aan te passen door het bord bebouwde kom te plaatsen tussen Goorweg 24a en 26.

Uitwerking zienswijze

De indieners onderbouwen hun zienswijze als volgt:

 • 1.

  Misleidend is vermeld dat de komgrens in oostelijke richting wordt verplaatst, terwijl verplaatsing in westelijke richting plaatsvindt.

 • 2.

  Het betreffende gedeelte van de Goorweg draagt niet de omgevingskenmerken van een bebouwde kom.

 • 3.

  Feitelijk zal de functie van dit gedeelte van de Goorweg niet veranderen als gevolg van de komst van 4 (niet 5) nieuwe huizen op het perceel Goorweg 7.

 • 4.

  Zowel voor als na de invoering van de 60 km/uur-zone hebben er zich op dit gedeelte van de Goorweg nimmer verkeersongelukken voorgedaan.

 • 5.

  De als bijlage bij het besluit genoemde plattegrond is feitelijk niet voorhanden.

 • 6.

  Bewoners zullen hun hobby moeten gaan staken.

 • 7.

  Voorzieningen dienen te worden aangepast of moeten worden verwijderd.

 • 8.

  Een aantal bewoners voorziet problemen met de voortzetting van hun beroep.

 • 9.

  Voorzieningen en/of handeling zullen reglementair (o.a. cfm de APV) niet toegestaan zijn.

 • 10.

  De materiële schade door dit plan zal meer dan € 380.000,- in het eerste jaar bedragen, gevolgd door tenminste € 60.000,- per jaar. (Dit nog excl. eventuele waardevermindering van onroerend goed.)

 • 11.

  Het is zeker dat verplaatsing van de komgrens naar een locatie tussen Goorweg 24a en 26 de doelstellingen van zowel de gemeente als de indieners behaalt, en aan de indieners geen schade oplevert.

   

Reactie zienswijze

De nummering hieronder correspondeert met de nummering hierboven.

 • 1.

  Inderdaad is sprake van onjuiste vermelding van “oostelijke”, waar “westelijke” moet staan. Wij zullen dit corrigeren. Overigens staat in de aankondiging “Daarom willen wij de huidige komgrens […] zodanig verplaatsen dat de hele Goorweg […] binnen de bebouwde kom komt te liggen.” Uit het feit dat deze zienswijze is ingediend, begrijpen wij dat de indieners de juiste bedoeling hebben begrepen.

 • 2.

  De politie is van mening dat er op grond van de huidige bebouwing voldoende aanleiding is om het betreffende gedeelte van de Goorweg te betrekken bij de verkeerskundige bebouwde kom van de Hoge Enk. Wij hebben dit advies gevolgd, mede omdat in zijn algemeenheid bewoners prijs stellen op het verlagen van de maximum snelheid (zoals onlangs ook op de Stadsweg gebleken is).

 • 3.

  Dit klopt; verkeerskundig gezien is de belangrijkste wijziging het veranderen van de maximum snelheid. (Daarnaast heeft het ook nog consequenties voor kolonnes en voor het gebruik van lichten tijdens het stilstaan. Op grond van de APV heeft het wijzigen van de komgrens daarnaast nog consequenties voor het aanlijnen van honden, het schieten met carbid, het doen van de natuurlijke behoefte, en het parkeren van kampeermiddelen. Geen van deze bijkomende wijzigingen wordt in de zienswijze als storend ervaren.) De 5 woningen op het perceel Goorweg 7 bestaan uit –inderdaad- 4 nieuwe woningen, en het bestemmingsplantechnisch omzetten van de bestaande bedrijfswoning in een reguliere woning.

 • 4.

  Dit klopt; de objectieve verkeers(on)veiligheid is dan ook niet de aanleiding geweest voor ons voorstel dit gedeelte van de Goorweg binnen de bebouwde kom te brengen.

 • 5.

  Wij betreuren dat de feitelijk wel voorhanden plattegrond niet op aanvraag is verstrekt. Het telefonische aanbod d.d. 10 augustus om de plattegrond alsnog te verstrekken is afgewezen.

6 t/m 9. Deze punten hebben met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen raakvlak met de in reactie onder punt 3 opgesomde punten. De in de zienswijze onder 6 t/m 9 opgesomde punten zouden wel kunnen voortvloeien uit een aanpassing van het

bestemmingsplan.Maar door het wijzigen van de verkeerskundige bebouwde kom verandert de bebouwde kom op grond van het bestemmingsplan niet; dit zijn 2 los van elkaar staande zaken. Op 10 augustus is telefonisch contact opgenomen met de indiener van de zienswijze, om de verschillen tussen het begrip bebouwde kom conform enerzijds een verkeersbesluit en anderzijds een bestemmingsplan te verhelderen. En om na te gaan of de punten 6 t/m 9 betrekking hebben op dit verkeersbesluit, of op een –niet aan de orde zijnde- aanpassing van het bestemmingsplan voor dit deel van de Goorweg. De indiener van de zienswijze heeft in dat telefoongesprek bij herhaling aangegeven niet uitsluitend op ambtelijk niveau een toelichting te willen geven. Wij zien echter geen aanleiding om op dit punt af te wijken van onze mandatering aan het ambtelijk apparaat van de voorbereiding van de besluitvorming. Op basis van de tekst van de schriftelijke zienswijze zijn wij van mening dat de aangedragen punten betrekking hebben op een –niet aan de orde zijnde- aanpassing van het bestemmingsplan voor dit deel van de Goorweg. Daarmee zijn deze punten niet relevant voor dit verkeersbesluit, en voor ons geen aanleiding het besluit gewijzigd vast te stellen.

 • 10.

  Wij gaan ervan uit dat dit punt samenhangt met de punten 6 t/m 9. Dat geldt dus ook voor de beantwoording ervan.

 • 11.

  Aannemende dat de doelstelling van de bewoners is het voortzetten van de onder 6 t/m 9 genoemde voorzieningen/activiteiten, dan heeft het ongewijzigd nemen van dit besluit geen invloed op deze doelstellingen. Zoals reeds in de reactie bij punt 2 is aangegeven, was de doelstelling van de gemeente om ‘en passant’ aan te sluiten bij de veronderstelde behoefte aan een zo laag mogelijke maximum snelheid, ter bevordering van de subjectieve verkeersveiligheid. De bewoners geven aan die behoefte niet te hebben. Omdat er op deze locatie ruimte is voor een andere interpretatie van de beste locatie voor de komgrens dan de politie kenbaar heeft gemaakt, zullen wij (ook) op deze locatie de interpretatie van de politie alsnog niet volgen, en ons aansluiten bij de wens van de bewoners om de snelheid op dit gedeelte van de Goorweg niet te verlagen –en bij gevolg de verkeerskundige komgrens te leggen tussen de huisnummers 24a en 26-. Het besluit wordt op dit punt gewijzigd vastgesteld.

Samenvattend is de zienswijze voor ons aanleiding tot een tekstuele aanpassing (zie punt 1) en tot het voldoen aan de wens van de bewoners om de maximum snelheid op dit gedeelte van de Goorweg niet te verlagen, en bij gevolg de verkeerskundige komgrens te leggen tussen de huisnummers 24a en 26 (zie punt 11).

 

Behandeling in de raadsvergadering van 10 oktober 2016

Tijdens de behandeling in de raadsvergadering is door de fracties van Algemeen Belang, ChristenUnie, SGP en Elburg Beleid een amendement ingediend op de komgrens voor het gebied tussen de Schiksweg en de Oude Harderwijkerweg. Met dit amendement wordt tegemoet gekomen aan een aantal bezwaren van omwonenden, die graag in het buitengebied willen blijven wonen.

De gemeenteraad heeft op 10 oktober het amendement aangenomen 15 stemmen van de fracties van CU, AB, SGP, EB, VVD en PvdA voor en de 3 stemmen van de fracties van CDA en D66 tegen. Daarmee is de plattegrond als bedoeld onder 1a van dit besluit vervangen door de plattegrond behorende bij het amendement.

Geamendeerd be sluit

Op grond van het voorgaande besluit de gemeente Elburg:

1a de verkeerskundige bebouwde komgrens van de Hoge Enk te verplaatsen zoals aangegeven op de plattegrond in de bijlage aangeduid met “Komgrens Hoge Enk Amendement AB”;

1b dit kenbaar te maken door het verwijderen van de borden H1 (bebouwde kom), A1 (max. snelheid 50 km), H2 (einde bebouwde kom), E10/A1 (begin 60 km/uur-zone) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV ter hoogte van de oude komgrens;

en het (her)plaatsen van de borden H1 (bebouwde kom), A1 (max. snelheid 50 km), H2 (einde bebouwde kom), E10/A1 (begin 60 km/uur-zone) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) ter hoogte van de nieuwe komgrens;

 

Dit besluit is genomen in overeenstemming met artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, met artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 1 april 2008.

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

in zijn vergadering van 10 oktober 2016

 

De voorzitter, plv. De griffier

 

B. van Loo M.C. Luiting

 

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

In dit beroepschrift moet vermeld staan:

uw naam en adres, de datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat, de reden waarom u in beroep gaat en uw handtekening.

Door het indienen van het beroepschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.