Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2016, 57255Ruimtelijke plannen    Ruimtelijke Ontwikkeling

Logo Alphen aan den Rijn

V aststelling gewijzigd bestemmingsplan Geluidzonering industrieterrein O u de Rijn

Bekendmaking bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 13 oktober 2016 het bestemmingsplan ‘Geluidzone industrieterrein Oude Rijn’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Wat houdt het bestemmingsplan in?

Bij Koninklijk Besluit van 1 oktober 1991, nr 91.008626 zijn zes industrieterreinen gezamenlijk op hun totale geluiduitstraling gezoneerd. Van deze zes industrieterreinen liggen er vijf in Alphen aan den Rijn en één in Kouderkerk aan den Rijn. De gezamenlijke industrieterreinen hebben indertijd de naam ‘Industrieterrein Rijnhaven e.o.’ gekregen. De gezamenlijke geluidsproductie en –ruimte van de bedrijven op het gezoneerde industrieterrein wordt, op basis van de Wet geluidhinder (Wgh), bepaald door de geluidszone en door geluidsgevoelige objecten zoals woningen. Voor de bedrijven op de gezoneerde industrieterreinen geldt dat nieuwe of extra geluidsruimte alleen vergund kan worden als de wettelijke grenswaarden niet overschreden worden. Een aantal ontwikkelingen maken dat het noodzakelijk is om de zone uit 1991 te actualiseren. Deze ontwikkelingen zijn het omzetten delen van het industrieterrein naar andere functies (wonen/gemengd gebied), transformatie van (delen van) industrieterreinen, het voorzien van industrieterrein Heimanswetering van een aparte geluidzone en het toevoegen van nieuwe delen van industrieterreinen aan het te akoestisch beheren gebied. Met de nieuwe bestemmingsplannen is de gewijzigde ligging van de zone voor het industrieterrein Oude Rijn en industrieterrein Heimanswetering vastgesteld.

Ingevolge artikel 54 jo. artikel 41 van de Wet geluidhinder kan een bestaande zone uitsluitend worden gewijzigd door middel van een bestemmingsplanwijziging. Met het bestemmingsplan ‘Geluidzone industrieterrein Oude Rijn’ is de nieuwe ligging van de zone voor het industrieterrein Oude Rijn vastgelegd. De nieuwe zone voor het Industrieterrein Heimanswetering is in het bestemmingsplan ‘Geluidzone industrieterrein Heimanswetering’ vastgelegd.

Het bestemmingsplan en haar grenzen

Het gezoneerde industrieterrein Oude Rijn wordt begrensd door de Oude Rijn, Rijnhaven, Christiaan Huygensweg, J. Keplerweg, Röntgenweg, Flemingweg, Compierekade, Hoogewaard, nieuwbouwwijk Rijnpark en polder Gnephoek. De geluidszone ligt daaromheen.

Wanneer en waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Iedereen kan het bestemmingsplan, met identificatienummer NL.IMRO.0484.B134geluidouderijn-VA01 met de bijbehorende bestanden van 27 oktober 2016 tot en met 7 december 2016, gedurende zes weken, inzien bij de informatiebalie in het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan ook digitaal inzien op de gemeentelijke website www.alphenaandenrijn.nl onder het kopje Bestuur / openbare bekendmakingen / actuele bekendmakingen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kunt u beroep instellen?

In de periode van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door diegene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Het beroep richt u aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 26 oktober 2016