Verkeersbesluit voor de fietsoversteek aan de zuidzijde kruispunt Europaplein-Rooseveltlaan Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-16-51275

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

Verder gelet op:

 • de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

 • de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat sinds de aanleg van een tweerichting fietsoversteek aan de noordzijde van de kruising Europaplein-Rooseveltlaan wordt het vrij liggende fietspad op de Rooseveltlaan tussen de Dintelstraat en Europaplein veelvuldig gebruikt door fietsers in tegengestelde richting;

 • 2.

  dat het merendeel van deze fietsers vervolgens ter hoogte van de Dintelstraat de Rooseveltlaan oversteekt om zo de verkeerslichten te ontlopen bij de kruising met de Europaboulevard;

 • 3.

  dat het fietspad tussen de Dintelstraat en Europaplein te smal is waardoor gevaarlijke situaties ontstaan;

 • 4.

  dat de ruimte ontbreekt om het fietspad geschikt te maken voor twee richtingen maar dit ook niet wenselijk is;

 • 5.

  dat de oplossing voor deze problemen het aanleggen van een fietsoversteek in één richting aan de zuidzijde van de kruising van het Europaplein-Rooseveltlaan is;

 • 6.

  dat dan de fietsers worden gefaciliteerd en gestimuleerd om met één oversteekbeweging het vrij liggende fietspad te bereiken aan de juiste zijde van de Rooseveltlaan;

 • 7.

  dat de aanpassing is opgenomen als deelproject in het door het bestuurlijk vastgestelde Actieplan Verkeersveiligheid 2015-2018;

 • 8.

  dat in het vastgestelde verslag van de Centrale Verkeerscommissie van 29 september 2015 het voorliggende ontwerp is goedgekeurd door de Centrale Verkeerscommissie;

 • 9.

  dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • 10.

  dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

  • a.

   om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

  • b.

   ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

  • c.

   om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

  • d.

   ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • 11.

  dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

 • 12.

  dat de/het desbetreffende weggedeelte gelegen is binnen de grenzen van het stadsdeel Zuid, en behoren tot het Hoofdnet Auto, Hoofdnet Rail en Hoofdnet Fiets, en het geen grootstedelijk project of een stedelijke taak of stedelijk belang betreft;

BESLUIT

 • 1.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model D6 van Bijlage I

  van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”Gebod tot het volgen van

  één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven” te plaatsen op de volgende

  locatie:

  • a.

   Aan de zuidoostzijde van de kruising Europaplein-Rooseveltlaan komend uit de richting Scheldeplein voor de fietsoversteek gelegen aan de zuidzijde van de kruising Europaplein-Rooseveltlaan.

  • b.

   Aan de zuidoostzijde van de kruising Europaplein-Rooseveltlaan komend uit de richting President Kennedylaan voor de fietsoversteek gelegen aan de zuidzijde van de kruising Europaplein-Rooseveltlaan.

 • 2.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model D7 van Bijlage I

  van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”Gebod tot het volgen van

  één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven” te plaatsen op de volgende

  locatie:

  Aan de noordoostzijde van de kruising Europaplein-Rooseveltlaan komend vanaf het

  fietspad aan de westzijde van het Europaplein voor het kruisend fietspad aan de

  oostzijde.

 • 3.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model G11 van Bijlage I

  van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”Verplicht fietspad” te

  plaatsen op de volgende locatie:

  Aan de zuidoostzijde van de kruising Europaplein-Rooseveltlaan net na de

  Fietsoversteek gelegen aan de zuidzijde van de kruising Europaplein-Rooseveltlaan

  komend vanaf het Scheldeplein.

 • 4.

  door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het

  Reglement verkeersregels en verkeerstekens ”waarbij voorrang dient te

  worden verleend aan bestuurders op de kruisende weg” te plaatsen op de

  volgende locaties:

  Bij de fietsoversteek aan de zuidzijde van de kruising Europaboulevard-

  Rooseveltlaan waar de gebruikers van de fietsoversteek voorrang moeten verlenen

  aan gebruikers van de kruisende wegen.

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Naar boven