Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2016, 5712VergunningenGemeente Leerdam, kennisgeving ontwerpbeschikking Tiendweg 144 te Leerdam

Logo Leerdam

Kennisgeving ontwerp-beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Leerdam maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor wat betreft de volgende activiteiten:

 

Activiteiten: Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo) en Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)

 

Voor : het bouwen van vrijstaande woning

Locatie : Tiendweg144 te Leerdam

Kadastraal bekend gemeente Leerdam, sectie B, nr. 8901.

Type :  Uitgebreid

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 4 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor te Leerdam tot uiterlijk 16 maart 2016. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien op het stadskantoor Leerdam.

 

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Leerdam. Schriftelijke zienswijzen over de ontwerpbeschikking kunnen naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van Leerdam, Postbus 15, 4140 AA Leerdam.

 

De belanghebbende die over het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren heeft gebracht – of de belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht - kan tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht (Postbus 50959, 3007 BX Rotterdam)