Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - CentrumStaatscourant 2016, 56970VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Milieuzone Amsterdam

Logo Amsterdam - Centrum

Besluit college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

Datum 20 oktober 2016

Onderwerp Milieuzone Amsterdam

 

Zaaknummer LKW/UIT/20161020

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

gelet op:

 • de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam;

 

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Uit het oogpunt van de doelstellingen:

 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (art 2 lid 2 sub a WvW)

 • Het bevorderen van doelmatig of zuinig energiegebruik (art. 2 lid 3 sub a)

 

Is het gewenst om in Amsterdam, per 1 januari 2017, een uitbreiding van de milieuzone in te voeren waarin bestelauto's zijn opgenomen zoals in de Agenda Duurzaamheid die op 11 maart 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam.

Een en ander zoals aangegeven in onderstaand besluit en op de tekening Milieuzone Amsterdam.

 

Motivering

Amsterdam werkt aan de verbetering van de luchtkwaliteit, omdat luchtverontreiniging schadelijk is voor de volksgezondheid. Dat is de voornaamste reden voor een milieuzone voor bestelauto’s. Daarnaast voldoet Amsterdam nog niet overal aan de Europese normen voor de buitenluchtkwaliteit; dit kan belemmerend werken voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

In 2008 is een milieuzone voor vrachtverkeer ingesteld. In het plan “Schone Lucht voor Amsterdam; Herijking Luchtkwaliteit” uit 2011 is een milieuzone voor bestelauto’s voor het eerst aangekondigd. In de Agenda Duurzaamheid (maart 2015) is deze milieuzone nader gespecificeerd en zijn toegangscriteria benoemd (minimaal datum eerste toelating 1-1-2000, begrenzing is gelijk aan de milieuzone voor vrachtauto’s en ingangsdatum is 1-1-2017).

Met de vaststelling van de Agenda Duurzaamheid in maart 2015 door de Raad is de basis gelegd voor koers naar uitstootvrij vervoer in de stad in 2025. De ambitie van de Agenda Duurzaamheid is om zoveel mogelijk verkeers¬groepen uitstootvrij te hebben in 2025. Voor alle doelgroepen wordt daarmee duidelijkheid en een handelingsperspectief geboden voor de langere termijn. Om uitstootvrij in 2025 te bereiken wordt er gezocht naar een zo breed mogelijke samenwerking voor maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Dit betreft een integraal pakket van maatregelen dat zowel faciliterend, als stimulerend en regulerend is. Iedereen die een vervuilend vervoersmiddel in de stad gebruikt, heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan gezondere lucht. De focus ligt daarbij op de belangrijkste vervuilende voertuigen van de verkeersgroepen: vrachtauto’s, bestelauto’s, taxi’s, autobussen, openbaar vervoer (bussen), personenauto’s en brom- en snorfietsen.

Op 7 oktober 2015 zijn concrete afspraken gemaakt met het bedrijfsleven (MKB-Amsterdam, VNO-NCW, AmsterdamCity, eigen vervoerdersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland, en de Hogeschool van Amsterdam) die zijn vastgelegd in het convenant “Slim en Schoon door de stad”, zie bijlage 3. Kern van het convenant is een maatregelpakket gericht op slimmer en schoner vervoer in de stad, met de ambitie om het goederenvervoer in de stad in 2025 zero emissie te hebben. Het maatregelpakket is geïnitieerd en zal worden uitgevoerd door het georganiseerd bedrijfsleven. Met het convenant is ook overeenstemming bereikt over de wijze waarop de milieuzone er uit zal gaan zien (omvang, toegangscriteria, ingangsdatum).

Op 22 juni 2016 is – na inspraak - door de gemeenteraad het maatregelpakket “Schone Lucht voor Amsterdam; op weg naar uitstootvrij 2025” vastgesteld. Dit maatregelpakket is een concrete uitwerking van de milieuzones die in de Agenda Duurzaamheid zijn opgenomen. Dit betreft de milieuzone voor bestelauto’s (per 1-1-2017),de milieuzone voor taxi’s, de milieuzone voor autobussen en de milieuzone voor brom- en snorfietsen (allen per 1-1-2018).

Dit verkeersbesluit betreft de milieuzone voor bestelauto’s en een actualisatie van de milieuzone voor vrachtauto’s. Door invoering van de milieuzone voor bestelauto’s worden de doelstellingen uit de Wegenverkeerswet zoals eerder genoemd gediend. Het invoeren van de milieuzone is een noodzakelijk en geschikt instrument om het luchtkwaliteitsdoel te bereiken.

De milieuzone van Amsterdam is een ruimtelijk begrensd gebied dat is gelegen binnen een deel van de gemeente Amsterdam, waar om reden van leefbaarheid, in het bijzonder milieuhinder met betrekking tot lucht en geluid, een selectief toelatingsbeleid voor voertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder. De omvang van deze milieuzone voor bestelverkeer is gelijk aan de huidige milieuzone vrachtverkeer. De milieuzone van Amsterdam geldt in het gebied gelegen binnen de Ring A10 en ten zuiden van het IJ, uitgezonderd gebieden met de bestemming industrie. De milieuzone is van toepassing op alle straten die vallen in de zone zoals aangegeven op de kaart van bijlage 1. Met wegmarkering wordt de contour van de zone nog extra gemarkeerd.

Als toegangscriterium voor de milieuzone voor bestelauto’s geldt: Geen toegang voor diesel-bestelauto’s met N1-voertuigcode en een “DET” (datum eerste toelating) van 1999 en ouder.

 

Ontheffingenbeleid

Gelet op het bepaalde in artikel 62 juncto 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn Burgemeester en Wethouder bevoegd ontheffing te verlenen van het bij dit besluit in het leven geroepen verbod. Het ontheffingenbeleid wordt separaat vastgesteld.

 

Bebording milieuzone

Ter uitvoering van de milieuzone is gekozen voor zonaal uitgevoerde borden C6; een geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen met onderbord. Op het onderbord staan de categorieën motorvoertuigen waarvoor de milieuzone geldt; het symbool “vrachtauto” met de tekst “Euro 0 - III ” en het symbool “bestelauto” met de tekst “Diesel 1999 en ouder”. Tevens staat er op het onderbord de tekst “milieuzone” met het symbool van een “camera”.

De tekst “Euro 0 – III” voor vrachtauto’s betekent dat vrachtauto’s (>3500kg) met een euro IV en hoger of die niet worden aangedreven door een dieselmotor, de milieuzone in mogen. Hiermee worden vrachtauto’s (>3500 kg) met een euro III of lager die worden aangedreven door een dieselmotor, geweerd uit de milieuzone. Bij het ontbreken van de euroklasse aanduiding voor vrachtauto’s (>3500kg) is de DET relevant en mogen vrachtauto’s (>3500kg) met een DET met 1 oktober 2005 en jonger wel de milieuzone in. Indien de DET van de vrachtauto’s (>3500kg) 30 september 2005 en ouder is en worden aangedreven door een dieselmotor, worden deze geweerd in de milieuzone.

De gesloten verklaringszoneborden en vooraankondigingsborden (zie bijlage 2) worden geplaatst op die plekken waar men nog een keuze heeft om de milieuzone te betreden dan wel te negeren;

De huidige bebording wordt aangepast aan deze nieuwe gewenste situatie.

 

Belangenafweging

 • De raad heeft na inspraak ingestemd met de milieuzone voor bestelauto’s. Tevens is in het voortraject uitvoerig overlegd met belangenorganisaties over de inhoud en wijze van invoering van de milieuzone voor bestelauto’s. Dit heeft geresulteerd in het convenant “Slim en schoon door de stad”, zie bijlage 3. De partijen die namens het bedrijfsleven dit convenant hebben ondertekend (EVO, TLN, MKB-Amsterdam, VNO-NCW en Amsterdam City) hebben tevens zitting in de Commissie Bevoorrading Amsterdam; een commissie die eens per twee maanden bijeenkomt en waar zaken met betrekking tot de logistiek in de stad worden besproken. Ook de voortgang en resultaten van de milieuzone voor bestelauto’s zullen in deze commissie worden besproken, evenals dat nu het geval is voor de milieuzone voor vrachtauto’s;

  Gezien bovengenoemde motivering weegt het individueel belang van mogelijk benadeelde bestelvoertuiggebruikers niet op tegen algemene belang (dat gediend wordt door de invoering van de milieuzone) van de bewoners en bezoekers van de stad Amsterdam. De gemeente Amsterdam kiest voor een eenduidig beleid: iedereen die een vervuilend vervoersmiddel in de stad gebruikt, heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan gezondere lucht. Bij het vaststellen van de leeftijdseis voor de milieuzone is een belangenafweging gemaakt waarbij onder andere rekening is gehouden met de gemiddelde afschrijftermijn van een bedrijfsmatig ingezette bestelauto. Op basis van deze kennis vindt de gemeente de leeftijdseis waarmee bestelauto’s van 16 jaar oud of ouder worden geweerd realistisch en redelijk;

 • Het in artikel 24 van het BABW bedoelde overleg met de vertegenwoordiger van de korpschef van de Nationale politie, regionale eenheid Amsterdam heeft plaats¬gevonden en de politie is akkoord met dit besluit.

 

Besluit:

 

 • 1.

  Het intrekken van het besluit met zonebord C22a tot vaststelling van de milieuzone voor vrachtverkeer d.d. 23 juli 2008 en dit per 1 januari 2017 te vervangen door een besluit tot vaststelling van de milieuzone voor vrachtverkeer met het zonebord C6z en C6ez (begin en einde zone) ;

 

 • 2.

  Het vaststellen van een zonaal uitgevoerde geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen door het plaatsen van zoneborden C6z en C6ez volgens bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, met onderborden waarop is aangegeven voor welke categorie motorvoertuigen deze borden gelden (vrachtauto’s: Euro 0 - III, bestelauto’s: Diesel 1999 en ouder);

 

 • 3.

  de geslotenverklaring is van toepassing op alle straten die gelegen zijn in de op de kaart in bijlage 1 aangegeven zone. Deze kaart maakt integraal onderdeel uit van dit besluit;

   

 • 4.

  dit besluit wordt aangehaald als “Milieuzone Amsterdam”.

 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

Mw E. Schieven

 

Directeur Verkeer en Openbare Ruimte

 

 

 

 

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Als verzenddatum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

College van burgemeester en wethouders

T.a.v. Directie Juridische Zaken

Postbus 202

1000 AE AMSTERDAM

Of per mail naar: bezwaarenberoep@amsterdam.nl

 

Vermeld in uw bezwaarschift altijd:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer

 • De datum waarop u het bezwaar schijft en uw handtekening

 • Het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • Waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift is? Stuur dan een machtiging mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

 

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam

Sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

 

Bijlage

1 Tekening Milieuzone Amsterdam

2 Voorbeeld zone- en vooraankondigingsbord met onderbord

3 Convenant Slim en Schoon door de Stad