Vastgesteld bestemmingsplan ‘Schoordijk 5-5a te Budel’

Logo Cranendonck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 18 oktober 2016 het bestemmingsplan heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Schoordijk 5-5a te Budel’ met het bijbehorende raadsbesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 27 oktober 2016 (tot en met 7 december 2016) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3042-VAS1. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het opnieuw positief bestemmen van een tweede woning op het perceel Schoordijk 5-5a te Budel. Daarbij is grens tussen de bestemming Agrarisch en Wonen gering gewijzigd, waarbij beide bestemmingen hetzelfde oppervlakte behouden.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

 

Naar boven