Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2016, 56841Interne regelingen

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 september 2016, nr. 2016-361724, houdende aanpassing van het Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT in verband met de reorganisatie van de beleidskern van het ministerie (Besluit tot aanpassing Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5.1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, en hoofdstuk 5 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit-BZK toezicht en handhaving WNT wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel c, wordt ‘de directie Arbeidszaken Publieke Sector’ vervangen door: de directie Ambtenaar & Organisatie.

B

Artikel 2, derde lid, vervalt en het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

C

In artikel 3, eerste en tweede lid, wordt ‘directeur Arbeidszaken Publieke Sector’ telkens vervangen door: directeur Ambtenaar & Organisatie.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok

TOELICHTING

Dit besluit bevat enkele technische aanpassingen van het Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT. Bij laatstgenoemd besluit zijn de ambtenaren aangewezen die zijn belast met het toezicht op de naleving en de handhaving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) met betrekking tot instellingen ten aanzien waarvan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan worden aangemerkt als de minister wie het aangaat in de zin van de WNT.

Artikel I onderdelen A en C

Onderhavig besluit betreft allereerst een technische wijziging in verband met de reorganisatie van de beleidskern van BZK. In dat kader is de vroegere directie Arbeidszaken Publieke Sector waar het Programma normering topinkomens onder ressorteerde, per 1 april 2016 opgeheven, en is de programmamanager normering topinkomens en de onder hem ressorterende Eenheid toezicht WNT ondergebracht bij de nieuwe directie Ambtenaar & Organisatie.

De directeur Ambtenaar & Organisatie van het directoraat-generaal Overheidsorganisatie van het ministerie van BZK is ingevolge deze wijziging van het besluit aangewezen om mandaat en machtiging te verlenen voor het behandelen van bezwaarschriften als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit en om machtiging te verlenen voor het behandelen van beroepschriften en het voeren van verweer als bedoeld in artikel 3, tweede lid.

Artikel I onderdeel B

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de in artikel 2, derde lid, van het besluit opgenomen bevoegdheid van de programmamanager tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels met betrekking tot de handhaving van de WNT te laten vervallen. Met ingang van de inwerkingtreding van de Reparatiewet WNT is nl. de bevoegdheid tot het stellen van dergelijke beleidsregels geregeld in artikel 1.10 van de wet, waarbij op bewindspersonenniveau afstemming plaatsvindt en de beleidsregels door de minister van BZK worden vastgesteld. Gelet daarop is een mandaat aan de programmamanager niet meer aan de orde en kan de desbetreffende bepaling vervallen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok