Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden, Leidsche Rijn e.o. 1e herziening

Logo Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 28 oktober 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden Leidsche Rijn, e.o. 1e herziening, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPACTUALIDGLR1HERZ-ON01gml.

 

Plangebied en doelstelling

Het plangebied betreft de volgende gebieden in Leidsche Rijn:

 

1. Winkelcentrum Terwijde;

2. Van Lawick van Pabstlaan 1A (Veldhuizen);

3. twee kavels aan de Haarlerberg, gelegen naast Haarlerberg 52 (Veldhuizen);

4. Voorn, gelegen rondom de Strijlandweg, inclusief de woningen gelegen aan Strijlandweg 1/1A en Park Voorn 3;

5. Rijksstraatweg e.o., betreffende de lintbebouwing aan Rijksstraatweg nummers 6 t/m 34, en het achterliggend bedrijventerrein grenzend aan de noordzijde van de Strijkviertelplas (deel Rijnvliet en deel Oudenrijn);

6. Strijkviertel/Rijnvliet, betreffende het Sportpark Rijnvliet en ten zuiden hiervan het gebied Strijkviertel tot aan de grens met de A12, en de Strijkviertelplas;

7. Lintbebouwing langs de smalle Themaat en Thematerweg en achterliggende natuurgebied;

8. gebied gelegen nabij het verkeersplein Hooggelegen.

 

Het doel van het bestemmingsplan is om de algemene regels met betrekking tot parkeergelegenheid uit het bestemmingsplan 'Actualisering diverse gebieden, Leidsche Rijn e.o.' te herzien door deze aan te passen aan het geldende parkeerbeleid.

 

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van vrijdag 28 oktober 2016 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 8 december 2016 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ, Utrecht.

 

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

- via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)

- via de gemeentelijke website www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.

 

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

 

De gemeenteraad van Utrecht

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

T.a.v. mevrouw T. van der Sloot

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden, Leidsche Rijn e.o. 1e herziening.

 

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030- 2860226 b.g.g. 030- 2860229) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging.

U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

 

Naar boven