Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2016, 56811Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan “Landrop 4 Hoogeloon”

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken bekend dat, op grond van artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht, het wijzigingsplan “Landrop 4 Hoogeloon” is vastgesteld.

Inhoud

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid waarmee de vorm van het bouwvlak met de woonbestemming kan worden veranderd en daarnaast wordt de sloopbonus-regeling toegepast.

Het is gelegen op het kadastraal perceel bekend gemeente HGL04, sectie H, nummer 999 en 1000, plaatselijk bekend Landrop 4 te Hoogeloon.

Het bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingebracht, waardoor het plan niet is gewijzigd.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt inclusief bijbehorend collegebesluit gedurende zes weken van 27 oktober tot en met 7 december 2016 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.WPG0028Landrop4-VAST.

Beroep

Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door:

  • -

    degene die een zienswijze heeft ingebracht én belanghebbend is;

  • -

    een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij het college kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de terinzagelegging tot en met 7 december 2016. Het beroepschrift moet u sturen naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van 8 december 2016. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de heer D. Liebregts van de afdeling Ontwikkeling (telefoon 0497-361636).

 

Bladel, 25 oktober 2016