Ontwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Kerkbuurt 89 te Oostzaan

Logo Oostzaan

Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met het IDN NL.IMRO.0431.OP2016003013-0301 samen met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) welke de raad op 4 juli 2016 heeft afgegeven ter inzage liggen. De ontwerp omgevingsvergunning betreft de bouw van een potstal met bijbehorende voorzieningen op het weiland achter Kerkbuurt 89 te Oostzaan.

Inzage: De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) met bijbehorende stukken kunnen met ingang van 27 oktober 2016 gedurende een periode van 6 weken digitaal worden ingezien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0431.OP2016003013-0301 of in het gemeentehuis van Oostzaan aan de Kerkbuurt 4 te Oostzaan.

Zienswijzen: Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging (van 27 oktober 2016 tot 8 december 2016) kan een ieder schriftelijk zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan. Dit kan ook mondeling op afspraak met de heer A. Warmenhoven van het taakveld Gebiedsontwikkeling, telefoon: 075-651 21 00. 

Naar boven