Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2016, 55750Ruimtelijke plannenAanpassing bestemmingsplan “Recreatiebedrijf De Pan 2”

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 29 september 2016 het bestemmingsplan “Recreatiebedrijf De Pan 2” gewijzigd heeft vastgesteld om tegemoet te komen aan de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 22 juni 2016.

Inhoud

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 22 juni 2016 een voorlopige uitspraak gedaan op de beroepen tegen het bestemmingsplan Recreatiebedrijf De Pan 2 te Hapert. In de uitspraak wordt de gemeente opgedragen om vóór 21 december 2016 de in de uitspraak omschreven gebreken te herstellen. Het betreft:

  • -

    het begrip “voldoende parkeergelegenheid” in artikel 5, lid 5.1 aanhef en onder b. van de planregels te concretiseren, zoals in de toelichting van het bestemmingsplan is aangegeven;

  • -

    de tekst van de provinciale Verordening ruimte 2014 in overeenstemming te brengen met de toelichting van de verordening.

Het vastgestelde bestemmingsplan bevat de gevraagde aanpassing van de parkeerregel uit het bestemmingsplan. Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in het raadsbesluit. Ten behoeve van de raadpleegbaarheid is het hele bestemmingsplan opnieuw vastgesteld.

Aan de provincie is dringend verzocht de Verordening ruimte 2014 aan te passen. Zij heeft dit in overweging, naar verwachting wordt daarover dit jaar een besluit genomen door Provinciale Staten.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief bijbehorend raadsbesluit gedurende zes weken van 20 oktober tot en met 30 november 2016 ter inzage bij het Klantcontact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.BPA5024DePan2-VSG2.

Beroep

Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Tegen het besluit van Provinciale Staten over de Verordening ruime 2014 is geen beroep mogelijk.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de terinzagelegging tot en met 30 november 2016. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Op 15 juni 2015 heeft de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak het bestemmingsplan geschorst, voorzover het de bestemming “Recreatie” betrof. Het besluit van 29 september 2016 tot aanpassing van het bestemmingsplan treedt daarom in werking met ingang van 1 december 2016 met uitzondering van de bestemming “Recreatie”.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer P. Stappaerts van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).

Bladel, 19 oktober 2016