gewijzgd vastgesteld bestemmingsplan Herinrichting Bemmelse Waard en gewijzgd besluit Ontgrondingenwet

Logo Lingewaard

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Herinrichting Bemmelse Waard en gewijzigd besluit Ontgrondingenwet.

Burgemeester en wethouders van Lingewaard en Gedeputeerde Staten van Gelderland maken, gelet op artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, artikel 7.20 Wet milieubeheer, bekend dat het volgende bestemmingsplan ter inzage ligt tezamen met het besluit Ontgrondingenwet:

Bestemmingsplan Herinrichting Bemmelse Waard

De gemeente Lingewaard is bezig met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor een aanvullende herinrichting van de Bemmelse Waard. De herinrichting is aanvullend op de maatregelen die in de afgelopen jaren al zijn gericht op natuurontwikkeling en het mogelijk maken (houden) van extensieve vormen van recreatie. De herinrichting wordt gefinancierd vanuit aanvullende ontgronding waarbij bestaande waterplassen met elkaar worden verbonden. Voor de ontgronding is een besluit in het kader van de Ontgrondingenwet opgesteld. Het besluit Ontgrondingenwet ligt tegelijkertijd ter visie. De wijziging betreft een aanvulling van voorschrift 2. Het plangebied ligt tussen de Waaldijk en de rivier de Waal, ten zuiden van de dorpskern van Bemmel.

In het ontwerpraadsvoorstel is opgenomen dat geen exploitatieplan zal worden vastgesteld.

Ambtshalve aanpassingen

Toelichting

 In de toelichting wordt het advies van de Commissie voor de m.e.r. op het MER verwerkt.

 In de toelichting wordt de actuele versie van het inrichtingsplan (de notitie) bijgevoegd als bijlage. In de toelichting van het bestemmingsplan op de wijze van bestemmen wordt naar dit inrichtingsplan verwezen.

 In de wijze van bestemmen wordt ook naar deze bijlage gerefereerd. Daar wordt duidelijk uitgelegd dat het gehele inrichtingsplan zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden kan worden uitgevoerd.

Regels

 In de bestemming ‘Water’ zit niet de bestemmingsomschrijving herstel/behoud natuurwaarde (alleen Natura2000). Dit wordt toegevoegd.

 In artikel 4.1 aanhef en onder d van de planregels worden de woorden ‘van elders’ verwijderd.

 De inrichtingsplan tekening die is bijgevoegd als bijlage 5 is vernieuwd met de meest actuele versie. Overigens is uitsluitend de datum aangepast

Overzicht wijzigingen

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van de ontvangen reacties:

 

Reactie

Toelichting

Regels

Verbeelding

2.1 punt 8

De opmerking betreft onder meer het vermeende aantal nieuwe vrachtbewegingen. Dit is mede het gevolg van het feit dat de bestem-mingsplantoelichting op dit punt onhelder en verwar-rend is.

In de toelichting wordt de passage geschrapt inza-ke de eventuele toename van scheepvaart- en vrachtwagenbewegingen. De betreffende passage (de laatste alinea van pa-ragraaf 2.3.4) is hieron-der weergegeven.

n.v.t.

n.v.t.

2.1. punt 14

De verwijzing naar de aan-duiding ‘zandwinning’ klopt niet, dit moet de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - zandverwerking’ zijn.

n.v.t.

Bijlage 1 van de regels wordt aangepast in die zin dat niet wordt verwe-ven naar de aanduiding ‘zandwinning’ maar naar de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - zand-verwerking’

n.v.t.

 

2.3 punt 2

De planning zoals bespro-ken in het ontwerpbestem-mingsplan is niet meer ge-heel juist; de bestemmingsplan-toelichting wordt op dit punt aangepast

In de toelichting wordt de planning geactualiseerd

 

 

2.4 punt 1

Op twee locaties is de be-lemmeringenstrook zoals aangeduid niet toereikend, dit is aangepast.

n.v.t.

 

 

  

Digitale verbeelding

 Aanpassing belemmeringenstrook twee percelen.

 Veiligheidszone van het gasontvangstation aangepast.

 Aanpassing bestemming Wonen van enkele kadastrale percelen sectie D nummer 720 en 721.

 

Het bestemmingsplan Herinrichting Bemmelse Waard met bijbehorende stukken wordt op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van donderdag 20 oktober 2016 gedurende zes weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt. Het besluit Ontgrondingenwet wordt tegelijkertijd ter visie gelegd

 

 • 1.

  Het digitale ontwerpbestemmingsplan kunt u raadplegen op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl (onder planidentificatienummer NL.IMRO.11705.101-ON01);

 • 2.

  De publicatie van het vastgesteld bestemmingsplan en het besluit Ontgrondingenwet zijn digitaal in te zien via

 • 3.

  Zowel het digitale als analoge bestemmingsplan en het definitief besluit Ontgrondingenwet  ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 in Bemmel.

  Gelet op artikel 8.2 lid 1 Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren is gebracht, binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500EA ’s-Gravenhage.

   

  Verder kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen de aangebrachte wijzigingen. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

   

  Ontgrondingenwet

  Tegen het besluit Ontgrondingenwet kunnen belanghebbenden binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij die in partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

   

  Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

    

  Bemmel 19 oktober 2016

Naar boven