Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied 2012: wijzigingsplan Slochterveldweg, Froombosch

Logo Slochteren

Voor een perceel aan de Slochterveldweg in Froombosch is een wijzigingsplan vastgesteld. Met dit plan wordt een mestzak van 750m2 op een veldkavel mogelijk gemaakt. Het ontwerp-wijzigingsplan lag ter inzage van donderdag 25 augustus 2016 tot en met woensdag 5 oktober 2016. Er zijn hierbij geen zienswijzen ingediend.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt ter inzage van donderdag 20 oktober 2016 tot en met woensdag 30 november 2016. Tijdens openingstijden kunt u het plan inzien in het publiekscentrum van het gemeentehuis te Slochteren. Het wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0040.wp00005-41vg. Door hier te klikken wordt u direct doorverwezen naar het plan.

Tegen het plan kan beroep worden ingesteld door degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht en belanghebbend is, alsmede door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Het beroep kan gedurende bovengenoemde termijn worden ingesteld bij:

Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Raad van State wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

(Postcodegebied 9619 TJ)

Naar boven