Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaastrichtStaatscourant 2016, 55250Ruimtelijke plannenGemeente Maastricht, bekendmaking vaststelling bestemmingsplan 'Maasveld'

Logo Maastricht

Burgemeester en wethouders van Maastricht maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Maasveld’ is vastgesteld bij besluit van de raad der gemeente Maastricht d.d. 11 oktober 2016. Bij de vaststelling hebben ten opzichte van het ontwerp geen wijzigingen plaatsgevonden. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Ter inzage legging en digitaal beschikbaar stellen:

Met ingang van 21 oktober 2016 liggen het vaststellingsbesluit met de bijbehorende stukken ter inzage aan het gemeenteloket, Mosae Forum 10, Maastricht.

Het digitale plan is te raadplegen op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0935.bpMaasveld-vg01

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://ruimtelijkeplannen.maastricht.nl/manifest.html

Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op de gemeentelijke website:

www.gemeentemaastricht.nl/ruimtelijkeplannen

 

Beroepsmogelijkheid

Binnen de termijn van ter inzage legging kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep instellen die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

U kunt uw beroepschrift voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, ondertekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep, op drie manieren indienen:

 • 1.

  Per post gericht aan de Raad van State,

 • 2.

  digitaal toesturen via

 • 3.

  Per fax 070-3651380.

   

Inwerkingtreding

De dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

 

Maastricht, 20 oktober 2016

Burgemeester en wethouders van Maastricht,

Namens deze:

P.J. Buijtels, secretaris J.M. Penn-te Strake, burgemeester