Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2016, 55219Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 oktober 2016, nr. WJZ/16150178, tot wijziging van het Besluit toezichthouders Wet dieren en het Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport in verband met de actualisering van enkele verwijzingen

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 8.1 van de Wet dieren en artikel 10.3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt op alfabetische volgorde ingevoegd:

  • verordening (EG) nr. 1/2005: Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PbEU 2005, L 3);.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c vervalt ‘, onverminderd artikel 54 van de Regeling diervoeders 2012’.

2. Onderdeel g, onder 6°, komt te luiden:

  • 6°. artikel 2.5 van de Wet dieren in samenhang met hoofdstuk 4 van de Regeling houders van dieren en verordening (EG) nr. 1/2005;.

ARTIKEL II

In artikel 1 van het Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport wordt ‘artikel 4.4, eerste lid, van de Regeling houders van dieren’ vervangen door: artikel 18, eerste lid, of artikel 19, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PbEU 2005, L 3).

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 oktober 2016

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage.

TOELICHTING

Met dit besluit zijn het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren en het Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport gewijzigd. In het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren is een verwijzing naar Verordening (EG) nr. 1/2005 toegevoegd.

De wijziging van het Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport is het gevolg van een wijziging van artikel 4.4 van de Regeling houders van dieren. Hierin wordt vanaf 1 januari 2017 niet langer verwezen naar de Regeling houders van dieren, maar naar de achterliggende Europese verordening.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam