Reglement Adviescommissie Toetsing Inschrijvingsvoorwaarden

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen de Raad,

in aanmerking nemend artikel 8 van de Wet op de rechtsbijstand,

Besluit:

De samenstelling en de werkwijze van de Adviescommissie Toetsing Inschrijvingsvoorwaarden als volgt te regelen1:

Taak

Artikel 1

De Adviescommissie Toetsing Inschrijvingsvoorwaarden, hierna te noemen ‘de Commissie’, heeft tot taak het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand (verder: het bestuur van de Raad) op zijn verzoek te adviseren over:

 • a. een voornemen van het bestuur van de Raad om artikel 17, tweede lid, van de Wrb toe te passen. Daaronder wordt in dit reglement verstaan: het voornemen om de inschrijving van een advocaat – al dan niet tijdelijk en/of voorwaardelijk – door te halen;

 • b. een voornemen tot beëindiging van de samenwerking met een advocatenkantoor op basis van High-Trust, dan wel het omzetten van steekproefsgewijze controle naar een op een controle.

Samenstelling

Artikel 2

 • 1. De Commissie bestaat uit minimaal drie leden en drie plaatsvervangende leden.

 • 2. Tot lid van de Commissie zijn benoembaar advocaten.

 • 3. De leden van de Commissie worden op persoonlijke titel bij besluit door de Raad benoemd en ontslagen.

 • 4. Alle Commissieleden zijn in de uitoefening van hun taak onafhankelijk, en functioneren in zoverre zonder last of ruggespraak.

Artikel 3

 • 1. De leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 2. Aftredende leden zijn éénmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van vier jaar.

 • 3. De Commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

Artikel 4

De Commissie wordt bij de uitoefening van haar taken ondersteund door een secretaris. De secretaris is geen lid van de Commissie. De Raad wijst een secretaris aan.

Artikel 5

De leden van de Commissie, haar secretaris, en zij die de Commissie administratief ondersteunen, zijn verplicht tot geheimhouding van alle hen in het kader van hun werk voor de Commissie bekend geworden gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden.

Werkwijze

Artikel 6

 • 1. Zodra het bestuur een voornemen heeft als bedoeld in artikel 1, stelt hij (de secretaris van) de Commissie daarvan op de hoogte.

 • 2. De secretaris zendt het op schrift gestelde voornemen aan de betreffende advocaat of het betreffende advocatenkantoor en stelt de advocaat of het kantoor in de gelegenheid binnen vier weken hierop een zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 7

 • 1. Na ontvangst van de zienswijze of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken, stelt de secretaris een datum voor de hoorzitting vast.

 • 2. De hoorzitting vindt in beginsel plaats binnen vier weken na ontvangst van de zienswijze of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • 3. Op de hoorzitting kunnen de Raad en de advocaat of – bij High-Trust – het advocatenkantoor een toelichting geven bij hun standpunt.

 • 4. De betrokken advocaat of – bij High-Trust – het advocatenkantoor kan zich laten bijstaan door een derde.

 • 5. Van de hoorzitting wordt een verslag opgesteld, dat bij het advies wordt gevoegd.

Artikel 8

 • 1. De Commissie adviseert binnen vier weken na datum hoorzitting over de voorgenomen maatregel(en). Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met vier weken. De betrokken advocaat en de Raad worden hiervan op de hoogte gesteld.

 • 2. Indien de Commissie tot de conclusie komt dat een zorgvuldige en redelijke belangenafweging niet kan leiden tot de voorgenomen maatregel(en), adviseert zij of en zo ja welke maatregel wel in verhouding staat tot de ernst en de schaal van de overtreding.

 • 3. Het advies wordt ondertekend door de fungerend voorzitter van de Commissie.

Artikel 9

De Raad verschaft de Commissie op haar verzoek alle informatie die zij voor de advisering redelijkerwijs nodig kan hebben.

Artikel 10

Elk van de leden van de Commissie kan zich verschonen op grond van feiten of omstandigheden, waardoor zijn onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Artikel 11

 • 1. Het bestuur van de Raad neemt binnen vier weken na ontvangst van het advies een besluit.

 • 2. Tegen een besluit van het bestuur van de Raad kan binnen zes weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift bij Raad worden ingediend.

Slotbepalingen

Artikel 12

Voor hun advieswerk ontvangen de Commissieleden vacatiegeld en een reiskostenvergoeding zoals die op grond van de door de Raad gehanteerde normen zijn vastgesteld.

Artikel 13

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de Raad, nadat de Commissie terzake haar opvatting te kennen heeft gegeven.

Utrecht, 29 september 2016

J.H. Gerritsen Algemeen directeur/bestuurder

TOELICHTING

In dit reglement wordt de taak van de Commissie omschreven. Er is gekozen voor een ruime omschrijving. De commissie adviseert over maatregelen in de sfeer van de inschrijving respectievelijk over voorgenomen beëindiging van de bestaande High-Trust samenwerking tussen de Raad en een advocatenkantoor. De Raad heeft in de Staatscourant zijn maatregelbeleid gepubliceerd. Dit beleid is leidend bij het nemen van beslissingen en het uitbrengen van advies daaromtrent


X Noot
1

De Adviescommissie Toetsing Inschrijvingsvoorwaarden is bij besluit van 24 mei 2011 ingesteld. Met het onderhavig besluit van 29 september 2016 zijn de taken van adviescommissie uitgebreid.

Naar boven