Vastgesteld bestemmingsplan

Logo Lingewaard

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken, gelet op artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Lingewaard op 29 september 2016 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld:

Bestemmingsplan Kom Doornenburg

Dit bestemmingsplan beoogt de actualisatie van het geldende bestemmingsplan voor de kom Doornenburg.

In het raadsbesluit is vermeld dat er geen exploitatieplan is vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan met vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van donderdag 20 oktober 2016 gedurende zes weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

 • 1.

  Het digitale bestemmingsplan kunt u raadplegen op de landelijke website

 • 2.

  Zowel het digitale als analoge bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 in Bemmel. 

  Gelet op artikel 8.2 lid 1 Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren is gebracht, binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500EA ’s-Gravenhage.

   

  Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

    

  Bemmel, 19 oktober 2016

   

Naar boven