Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LoppersumStaatscourant 2016, 55066Ruimtelijke plannenKennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

Logo Loppersum

uitgebreide voorbereidingsprocedure Stitswerderweg 25 te Middelstum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning verleend voor het aanbouwen van een overkapping aan de bestaande stallen, het verlengen van de bestaande stal en het oprichten van een nieuwe stal aan de Stitswerderweg 25, 9991XH te Middelstum. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WABO-2015-1101 en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0024.00BA0010-VG01.

De vergunning bestaat uit:

  • het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo);

  • het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo);

Ter inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 18 oktober 2016 tot en met 28 november 2016 ter inzage in het gemeentehuis. Het besluit en bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatienummer NL.IMRO.0024.00BA0010-VG01.

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u samen met een kopie van uw beroepschrift sturen aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.