Bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch gewijzigd vastgesteld

Logo Tynaarlo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo maken bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2016 het bestemmingsplan “Eelderwolde, Ter Borch” (NL.IMRO.1730.BPTerBorch2016EW-0401) gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied bestaat onder meer uit:

 • -

  de woongebieden het Groene Lint, de Tuinwijk en de Waterwijk (inclusief Garmpoleiland);

 • -

  het volkstuinencomplex Bruilweering en de noordelijk daarvan gelegen kwekerij;

 • -

  het nog te realiseren bedrijventerrein;

 • -

  het noordelijke deel van het Entreegebied (Borchkwartier, MFC Kindcentrum, VNN en zorggebouw);

 • -

  de boerderij Madijk 1.

Niet tot het bestemmingsplan behoren de te bouwen supermarkt, de woningen in het Entreegebied van de wijk en het woongebied de Rietwijk.

Wat houdt de actualisatie in?

De gemeente wil in het nieuwe bestemmingsplan vooral het bestaande gebruik van de grond (en de bebouwing) juridisch vastleggen. Het nieuwe plan is gebaseerd op het vorige bestemmingsplan Ter Borch en de uitwerkingsplannen voor het Groene Lint, de Tuinwijk en de Waterwijk. Het bevat de bouwrechten van die plannen. Het plan bevat geen wijzigingen van de in de wijk te bouwen woningen. Ook de welstandsregels van de verschillende beeldkwaliteitsplannen veranderen niet. Een van de weinige wijzigingen is dat op het bedrijventerrein ook bedrijfswoningen worden toegestaan.

Wijzigingen in het bestemmingsplan

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen over het ontwerp naar voren gebracht. Deze zienswijzen zijn verwerkt in een nota zienswijzen. Deze nota is als bijlage in het bestemmingsplan opgenomen. In de nota staan een aantal (ambtshalve) wijzigingen van het bestemmingsplan vermeld. Het betreft o.a.:

 • -

  De opname van regels ten aanzien van de aanduiding ‘specifieke vorm van waarde - bebouwingsvrije zone ten behoeve van een groene overgang’ op het Garmpoleiland;

 • -

  Het volledigheidshalve opnemen van een maximale goothoogte van 10 meter op het Garmpoleiland;

 • -

  De opname van een begrip voor “bijgebouw” in de begripsbepalingen;

 • -

  Een wijziging van de omschrijving van het begrip “bijbehorend bouwwerk” in de begripsbepalingen;

 • -

  De toevoeging van afwijkingsbepalingen ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel van een hoofdgebouw;

 • -

  Enkele correcties van verwijzingen en begrippen in de regels;

 • -

  De toevoeging van afwijkingsbepalingen ten behoeve van de positie van de voorgevel van een hoofdgebouw;

 • -

  Enkele aanpassingen in de toelichting.

Voor een volledige beschrijving van de wijzigingen kunt u de nota zienswijzen raadplegen.

Kom het vastgestelde bestemmingsplan even inzien!

Het besluit tot gewijzigde vaststelling en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 21 oktober 2016 voor een periode van 6 weken ter inzage op het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen in die periode (zonder afspraak) worden ingezien tijdens de openingstijden van Publiekszaken. Zie hiervoor onze website www.tynaarlo.nl. Buiten deze openingstijden is inzage van het bestemmingsplan na telefonische afspraak mogelijk. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is digitaal in te zien op onze website en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze laatste site met identificatienummer NL.IMRO.1730.BPTerBorch2016EW-0401.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroepschrift tegen het bestemmingsplan indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag), wanneer u:

 • -

  Belanghebbende bent die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

 • -

  Belanghebbende bent die niet eerder een zienswijze heeft ingediend en u redelijkerwijs kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze in te dienen;

 • -

  Belanghebbende bent en er sprake is van een wijziging die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 0592-266662.

Naar boven