GEMEENSCHAPPELIJKEREGELING DE NOORDELIJKEREKENKAMER2015

Logo Drenthe

 

(zoals gewijzigd bij gelijkluidend besluit van provinciale staten van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, van 16 december 2015)

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel1Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de regeling: de Gemeenschappelijke regeling de Noordelijke Rekenkamer;

 • b.

  de deelnemende provincies: de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Artikel2Belangen

Het belang ter behartiging waarvan deze regeling is aangegaan, is het instellen van een gemeenschappelijke Rekenkamer als bedoeld in artikel 79L van de Provinciewet.

Artikel3Gemeenschappelijkorgaan

 • 1.

  Door de deelnemende provincies wordt een gemeenschappelijk orgaan als bedoeld in artikel 40, juncto artikel 8, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen ingesteld.

 • 1.

  Het gemeenschappelijk orgaan is genaamd de Noordelijke Rekenkamer en is gevestigd te Assen.

Artikel4Taak

De Noordelijke Rekenkamer heeft tot taak de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door de besturen van de deelnemende provincies gevoerde bestuur te onderzoeken.

Artikel5Bevoegdheden

Aan de Noordelijke Rekenkamer komen de bevoegdheden toe als genoemd in hoofdstuk XIA van de Provinciewet en voorts de bevoegdheden die bij of krachtens wettelijk voorschrift aan provinciale rekenkamers worden toegekend.

HOOFDSTUK II INSTITUTIONELE BEPALINGEN

Paragraaf 1 Samenstelling

Artikel6Het college

De Noordelijke Rekenkamer bestaat uit drie leden die tezamen het college vormen.

Artikel7Vacature

 • 1.

  In geval van een vacature in de Noordelijke Rekenkamer wordt op voordracht van de programmaraad door provinciale staten van de deelnemende provincies een selectiecommissie ingesteld.

 • 2.

  Bij haar voordracht van een nieuw lid van de Noordelijke Rekenkamer aan provinciale staten houdt de selectiecommissie rekening met de bestaande en gewenste deskundigheid binnen het college.

Artikel8Benoeming

 • 1.

  De voorzitter en de overige leden van de Noordelijke Rekenkamer worden bij gelijkluidend besluit van provinciale staten van de deelnemende provincies benoemd voor een periode van 6 jaar. Na afloop van de termijn van 6 jaar kunnen provinciale staten de voorzitter en de leden eenmaal herbenoemen.

 • 2.

  Voorafgaand aan een herbenoeming kan de programmaraad, overeenkomstig artikel79c vijfde lid van de Provinciewet, namens provinciale staten overleg plegen met de leden van de Noordelijke Rekenkamer.

Artikel9 Eed

De leden van de Noordelijke Rekenkamer leggen in de vergadering van provinciale staten van Drenthe de eed (verklaring en belofte) af als bedoeld in artikel 79g van de Provinciewet.

Artikel10 Vergoedingentegemoetkomingindekosten

De leden van de Noordelijke Rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Voor de voorzitter en de leden bedraagt deze vergoeding per maand respectievelijk 20% en 10% van het maximum van salarisschaal 18 volgens de CAO voor de provincies. Daarnaast kunnen zij gemaakte reis- en verblijfkosten declareren volgens het Reiskostenbesluit provincie Drenthe.

Paragraaf 2 Werkzaamheden

Artikel11 Reglementvanorde

De Noordelijke Rekenkamer stelt een Reglement van orde voor haar vergaderingen en werkzaamheden vast.

Artikel12 Vergaderingen

Het college vergadert jaarlijks ten minste 4 keer en voorts zo dikwijls als de voorzitter dat nodig oordeelt, dan wel een lid daartoe schriftelijk onder opgave van redenen verzoekt.

Artikel13 Quorum

De vergadering van het college wordt niet geopend, indien niet ten minste twee leden tegenwoordig zijn. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; indien de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

Artikel14 Devoorzitter

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het college. Hij bevordert een spoedige afhandeling van zaken. Hij tekent de stukken die van de Noordelijke Rekenkamer uitgaan.

Artikel15 Waarnemendvoorzitter

Het college benoemt uit zijn midden een waarnemend voorzitter. De taken en bevoegdheden van de voorzitter worden bij diens afwezigheid of ontstentenis uitgeoefend door de waarnemend voorzitter.

Artikel16 Privaatrechtelijkerechtshandelingenenfeitelijkehandelingen

Gedeputeerde staten van de deelnemende provincies dragen er zorg voor dat aan de Noordelijke Rekenkamer en aan haar voorzitter de bevoegdheid wordt verleend tot het

verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen ter uitvoering van de aan de Noordelijke Rekenkamer opgedragen taak.

Paragraaf 3 Ambtelijke ondersteuning

Artikel17 Hetbureau

 • 1.

  Er is een bureau van de Noordelijke Rekenkamer. Het bureau ondersteunt het college in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Aan het hoofd van het bureau staat een directeur. De directeur is tevens secretaris van het college van de Noordelijke Rekenkamer.

 • 3.

  De directeur en de overige ambtenaren van het bureau worden op voordracht van de voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer benoemd, geschorst en ontslagen door gedeputeerde staten van Drenthe.

 • 4.

  De bezoldiging en rechtspositie van de directeur en van de overige ambtenaren van het bureau vinden plaats overeenkomstig de rechtspositieregeling zoals deze is vastgesteld door of vanwege provinciale staten van Drenthe.

HOOFDSTUK III BETREKKINGEN MET PROVINCIALE STATEN

Paragraaf 1 De programmaraad

Artikel21 Samenstelling

 • 1.

  Er is een programmaraad van de Noordelijke Rekenkamer, bestaande uit 9 leden.

 • 2.

  Provinciale staten van de deelnemende provincies benoemen ieder uit hun midden 3 leden. De programmaraad benoemt uit zijn midden de voorzitter.

Artikel22 Taak

 • 1.

  De programmaraad heeft tot taak suggesties aan te dragen aan de Noordelijke Rekenkamer voor te verrichten onderzoek.

 • 2.

  De programmaraad treedt op als klankbord van de Noordelijke Rekenkamer.

 • 3.

  De programmaraad bevordert een gecoördineerde besluitvorming van provinciale staten van de deelnemende provincies over de Noordelijke Rekenkamer.

Artikel23Secretariaat

Het secretariaat van de programmaraad berust bij de Griffie van de provincie Drenthe.

Paragraaf 2 Rapportage

Artikel24 Rapporten

 • 1.

  De Noordelijke Rekenkamer legt haar bevindingen en haar oordelen met betrekking tot de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door de deelnemende provincies gevoerde bestuur vast in rapporten.

 • 2.

  De Noordelijke Rekenkamer deelt aan provinciale staten en aan gedeputeerde staten de opmerkingen en bedenkingen mee die zij naar aanleiding van haar bevindingen van belang acht. Zij kan ter zake voorstellen doen.

 • 3.

  Indien het onderzoek mede betrekking heeft op instellingen als bedoeld in artikel 185 van de Provinciewet, deelt de Noordelijke Rekenkamer aan de betrokken instellingen de opmerkingen en bedenkingen mee die zij naar aanleiding van haar bevindingen van belang acht.

 • 4.

  De Noordelijke Rekenkamer zendt een afschrift van haar rapporten aan provinciale staten, aan gedeputeerde staten en, indien van toepassing, aan de instellingen die op grond van artikel 185 van de Provinciewet aan onderzoek zijn onderworpen.

 • 5.

  De rapporten van de Noordelijke Rekenkamer zijn openbaar. In de rapporten worden geen gegevens en bevindingen opgenomen die naar hun aard vertrouwelijk zijn.

Artikel25 Jaarverslag

De Noordelijke Rekenkamer stelt elk jaar voor 15 april het verslag vast van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar. Het vastgestelde jaarverslag wordt openbaar gemaakt en in afschrift gezonden aan provinciale staten en gedeputeerde staten van de deelnemende provincies en aan de programmaraad.

HOOFDSTUK IV FINANCIËN

Artikel26 Begroting

 • 1.

  De Noordelijke Rekenkamer stelt elk jaar voor 15 april de algemeen financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van het daarop volgende jaar en de voorlopige jaarrekening vast. De Noordelijke Rekenkamer zendt deze documenten toe aan Provinciale Staten van de deelnemende provincies.

 • 2.

  De Noordelijke Rekenkamer stelt jaarlijks voor 15 juli de begroting voor het daarna volgende kalenderjaar vast met in achtneming van de bepalingen van artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 3.

  De bepalingen van artikel 48, eerste, derde en vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn niet van toepassing op wijzigingen van de begroting indien deze wijzigingen niet leiden tot verhoging van de door de deelnemende provincies verschuldigde bijdrage in de kosten van het gemeenschappelijk orgaan.

Artikel27 Kostenverdeling

De kosten van het gemeenschappelijk orgaan worden door de deelnemende provincies voor gelijke delen gedragen.

Artikel28 Rekening

De Noordelijke Rekenkamer stelt jaarlijks voor 1 juli de rekening over het daaraan voorafgaande kalenderjaar vast.

HOOFDSTUK V WIJZIGING, TOETREDING, UITTREDING EN INTREKKING

Artikel29 Wijziging

Deze regeling kan worden gewijzigd bij gelijkluidend besluit van provinciale staten van de deelnemende provincies.

Artikel30 Toetreding

Toetreding tot de regeling kan geschieden bij een daartoe strekkend gezamenlijk besluit van provinciale staten van de deelnemende provincies en het toe te treden openbare lichaam.

Artikel31 Uittreding

 • 1.

  Provinciale staten van de deelnemende provincies kunnen besluiten tot uittreding uit deze regeling. Een besluit tot uittreding treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het besluit van provinciale staten.

 • 2.

  Bij uittreding stellen de deelnemende provincies gezamenlijk de verplichtingen van de uittredende deelnemer vast. Daarbij geldt dat de uittredende deelnemer de kosten vergoedt die direct en indirect het gevolg zijn van de uittreding met een minimum van twee maal de laatstelijk voor de deelnemer verschuldigde jaarbijdrage.

Artikel32 Intrekking

Deze regeling kan worden ingetrokken bij gelijkluidend besluit van provinciale staten van ten minste twee derde gedeelte van de deelnemende provincies. Het college is belast met de liquidatie van de Noordelijke Rekenkamer.

Artikel33 Inwerkingtreding

 • 1.

  Gedeputeerde Staten van Drenthe dragen zorg voor de bekendmaking van besluiten tot het vaststellen, wijzigen, verlengen of opheffen van de regeling. Bekendmaking vindt plaats in de Staatscourant.

 • 2.

  De regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel34 Citeertitel

Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling de Noordelijke Rekenkamer (2015).

Naar boven