Besluit verkeersmaatregelen Hoendiep, Kerkstraat, U.T. Delfiaweg, Zuiderweg te Hoogkerk

Logo Groningen

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de politie eenheid noord Nederland district Groningen afdeling verkeersondersteuning over de handhaafbaarheid van maatregel en plaatsing. Het advies de politie eenheid noord Nederland district Groningen afdeling verkeersondersteuning is als bijlage bijgevoegd.

Motivering

De Wet geluidhinder biedt bescherming tegen hoge geluidbelasting door wegverkeerslawaai.

Voor woningen, die voor 1986 reeds bloot stonden aan hoge belastingen is hierin voorzien in een Saneringsregeling. Op basis van het maatgevend jaar 1986 vallen vier woningen aan Kerkstraat en 31 woningen aan het Hoendiep in Hoogkerk onder deze Saneringsregeling.

Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 89 van de Wet geluidhinder de taak om een Saneringsprogramma op te stellen met maatregelen om de geluidsbelasting op of in ‘saneringswoningen’ te beperken. Voor de betreffende woningen in Hoogkerk is door gemeente Groningen ‘Actieplan Wegverkeerslawaai 2013-2018 gemeente Groningen’ opgesteld. Hierin is vastgelegd dat onder andere een snelheidsverlaging tot 30 kilometer/ uur zal worden doorgevoerd in de Kerkstraat. Door de snelheidsverlaging op Kerkstraat en het gedeelte Hoendiep zal de geluidsbelasting op de 35 ‘saneringswoningen’ afnemen met 3 tot 4 deciBel (dB). Hiermee wordt voldaan aan de saneringsopgave.

Het verlagen van de maximumsnelheid tot 30 kilometer/ uur sluit tevens aan op de gewenste wegencategorisering, zoals deze in het Wegencategoriseringsplan (vastgesteld door de gemeenteraad in 2001) is opgenomen. Hierin zijn zowel Kerkstraat als Hoendiep, tussen Vierverlatenweg – Hoendiep (westelijke aansluiting) Hoendiep tussen Vierverlatenweg– Hoendiep (oostelijke aansluiting), gecategoriseerd als erftoegangsweg (30km/uur).

Gemeente Groningen heeft vervolgens als concrete uitwerking een Voorlopig ontwerp opgesteld, waarin de huidige Gebiedsontsluitingsweg (50 km/u) inrichting op Kerkstraat (ten zuiden van de tunnel Vierverlatenweg) - en het betreffende gedeelte Hoendiep - tot een erftoegangsweg inrichting (30 km/u zone) wordt afgewaardeerd. Als gevolg van de gewijzigde inrichting worden diverse verkeersmaatregelen getroffen waarvoor een verkeersbesluit noodzakelijk is.

 

1. Overwegingen Hoendiep tussen oostelijke aansluiting Vierverlatenweg en Kerkstraat

a) Op Hoendiep wordt een 30 km/ uur zone gerealiseerd op een punt gelegen op circa 100 meter ten oosten van de aansluiting met U.T. Delfiaweg. De zone wordt van kracht in westelijke richting en sluit aan op de 30 km/ uur zone U.T. Delfiaweg, Kerkstraat en Zuiderweg. Voor het instellen van de 30 kilometer per uur zone is gekozen om de geluidsbelasting te verminderen en tegelijkertijd de leefbaarheid en verkeersveiligheid op Hoendiep te vergroten;

b) In de bestaande situatie zijn op Hoendiep - tussen de overgang van het in tweerichtingen verplichte fiets/bromfietspad richting Vierverlatenweg en de aansluiting met Kerkstraat - fietsstroken aangeduid. Door deze fietsstroken hebben fietsers een eigen gedeelte op de rijbaan. De inrichting met fietsstroken als fietsvoorziening past bij de inrichtingskenmerken die bij een gebiedsontsluitingsweg horen. In het ontwerp Herinrichting Hoendiep Hoogkerk is gekozen om de weg af te waarderen tot erftoegangsweg die onderdeel uitmaakt van een 30 kilometer per uur zone. Conform de afspraken die zijn vastgelegd in het landelijk convenant Duurzaam Veilig en de landelijke richtlijnen van kennisplatform CROW wordt in dergelijke verblijfsgebieden door alle verkeer zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde rijbaan (tenzij sprake is van een hoofdfietsroute). Om die reden worden de fietsstroken op Hoendiep dan ook verwijderd voor zover deze gelegen zijn tussen de bushaltes ter hoogte van huisnummer 175 en de aansluiting met Kerkstraat. Tussen de bushaltes ter hoogte van huisnummer 175 en het tweerichting verplichte fiets/bromfietspad blijven de fietsstroken gehandhaafd. Hiermee blijft een logische overgang behouden tussen het fietsen op de rijbaan en het tweerichtingen verplichte fiets/bromfietspad;

c) Op Hoendiep is enkele jaren geleden een tweetal bushaltes aangebracht ter hoogte van Hoendiep huisnummer 175. Met de komst van deze bushaltes zijn destijds reeds de verplichte brom/fietspaden opgeheven om de realisatie van de toegankelijke bushaltes mogelijk te maken. Bord G12b is bij deze werkzaamheden niet conform de nieuwe situatie verwijderd. Het bord wordt in het kader van de werkzaamheden alsnog verwijderd.

 

2. Overwegingen U.T. Delfiaweg

a) Op U.T. Delfiaweg wordt een 30 km/ uur zone gerealiseerd op een punt gelegen op circa 175 meter ten zuidoosten van de aansluiting met Hoendiep. De zone wordt van kracht in noordwestelijke richting en sluit aan op de 30 km/ uur zone Hoendiep, Kerkstraat en Zuiderweg. Bij het vaststellen van de locatie voor de grens van de 30 kilometer per uur zone is rekening gehouden met de woonbestemmingen die langs U.T. Delfiaweg zijn gelegen. Met het instellen van de 30 kilometer per uur zone wordt een positieve bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de U.T. Delfiaweg;

b) In de huidige situatie is op kruispunt U.T. Delfiaweg – Hoendiep de voorrang geregeld door middel van borden ‘Voorrangsweg’, waarbij bestuurders op U.T. Delfiaweg voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op Hoendiep. Binnen een verblijfsgebied wordt, conform de uitgangspunten die in het landelijke convenant Duurzaam Veilig zijn afgesproken, de voorrang niet geregeld met verkeerstekens. De borden en markering van het voorrangskruispunt van de voorrangsweg worden daarom verwijderd. Hierdoor wordt automatisch de gedragsregel van toepassing waarbij ‘bestuurders voorrang dienen te verlenen aan bestuurder die van rechts naderen’. Hiermee wordt het gedrag van bestuurders in overeenstemming gebracht met de verblijfsfunctie van de weg en een positieve bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid op de weg.

 

3. Overwegingen Zuiderweg

a) Op Zuiderweg is direct ten zuiden van de aansluiting met Hoendiep een bestaande 30 kilometer per uur zonepoort gelegen. Met het aanwijzen van Hoendiep als 30 kilometer per uur zone wordt de zone welke reeds ten zuiden van het water Hoendiep van kracht is verder uitgebreid. Hierdoor komt de 30 kilometer per uur zonepoort, inclusief de borden waarmee de zonegrens is aangegeven, te vervallen;

 

4. Overwegingen Hoendiep tussen Kerkstraat en westelijke aansluiting Vierverlatenweg

a) Op Hoendiep wordt een 30 km/ uur zone gerealiseerd op een punt gelegen op circa 70 meter ten oosten van de westelijke aansluiting met Vierverlatenweg. De zone wordt van kracht in oostelijke richting en sluit aan op de 30 km/ uur zone Hoendiep, Kerkstraat, Zuiderweg en U.T. Delfiaweg. Voor het instellen van de 30 kilometer per uur zone is gekozen om de geluidsbelasting te verminderen en tegelijkertijd de leefbaarheid en verkeersveiligheid op Hoendiep te vergroten;

b) In de huidige situatie is op kruispunt Kerkstraat – Hoendiep de voorrang geregeld door middel van borden ‘Voorrangskruispunt’, waarbij bestuurders op Hoendiep voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op Kerkstraat/ Zuiderweg. Binnen een verblijfsgebied wordt, conform de uitgangspunten die in het landelijke convenant Duurzaam Veilig zijn afgesproken, de voorrang niet geregeld met verkeerstekens. De borden en markering van het voorrangskruispunt worden daarom verwijderd. Hierdoor wordt automatisch de gedragsregel van toepassing waarbij ‘bestuurders voorrang dienen te verlenen aan bestuurder die van rechts naderen’. Hiermee wordt het gedrag van bestuurders in overeenstemming gebracht met de verblijfsfunctie van de weg en een positieve bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid op de weg. Ten behoeve van het openen van de Hoogkerksterbrug worden de verkeerslichten gehandhaafd, zodat het ontruimen mogelijk blijft als de Hoogkerksterbrug dient te worden geopend voor vaarverkeer.

 

5. Overwegingen Kerkstraat tussen Hoendiep en tunnel Vierverlatenweg

a) Op Kerkstraat wordt een 30 km/ uur zone gerealiseerd op een punt gelegen ten zuiden van de tunnel Vierverlatenweg. De zone wordt van kracht in zuidelijke richting en sluit aan op de 30 km/ uur zone Hoendiep, Zuiderweg en U.T. Delfiaweg. Voor het instellen van de 30 kilometer per uur zone is gekozen om de geluidsbelasting te verminderen en tegelijkertijd de leefbaarheid en verkeersveiligheid op Kerkstraat te vergroten.

 

Dat de bovengenoemde verkeersmaatregelen getroffen kunnen worden door het plaatsen en/ of verwijderen van borden A1 (30) met daarboven zone, A2 (30) met daarboven einde zone, B1, B3 en B6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en het verwijderen van fietssymbolen, rood asfalt en markering op het wegdek en zo fietsstroken conform artikel 1 onder k van het RVV 1990 - op te heffen.

Dat de verkeersmaatregelen zijn uitgewerkt in Voorlopig ontwerp Herinrichting Hoendiep (1 blad) d.d. 02-05-2016 en Voorlopig Ontwerp Kerkstraat-Hoendiep inrichting 30 km zone (1 blad) d.d. 02-05-2016.

Dat de verkeersmaatregelen, die worden getroffen conform artikel 2 van de WVW, strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bereikbaarheid daarvan, dan wel het voorkomen of beperken van door verkeer veroorzaakte overlast of hinder of schade.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen:

 

1. Hoendiep tussen oostelijke aansluiting Vierverlatenweg en Kerkstraat

a) Door middel van het plaatsen van borden A1 (30) met daarboven de tekst ‘zone’ van bijlage 1 van het RVV 1990 een 30 kilometer per uur zone in te stellen op Hoendiep – op een punt gelegen op circa 100 meter ten oosten van de aansluiting op U.T. Delfiaweg - en deze in te stellen in westelijke richting.

b) Door middel van het verwijderen van fietssymbolen op het wegdek (en rood asfalt en markering) fietsstroken, als bedoeld in artikel 1 onder n van het RVV 1990, te verwijderen op Hoendiep - voor het gedeelte wat gelegen is tussen de bushaltes ter hoogte van huisnummer 175 en de aansluiting op Kerkstraat.

 

2. U.T. Delfiaweg

a) Door middel van het plaatsen van borden A1 (30) met daarboven de tekst ‘zone’ van bijlage 1 van het RVV 1990 een 30 kilometer per uur zone in te stellen op U.T. Delfiaweg – op een punt gelegen op circa 175 meter ten zuidoosten van de aansluiting op Hoendiep - en deze in te stellen in noordwestelijke richting.

b) Door middel van het verwijderen van borden B1 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en het verwijderen van haaientanden op het wegdek – de voorrangsweg op Hoendiep op te heffen tussen U.T. Delfiaweg en Kerkstraat.

 

3. Zuiderweg

a) Door middel van het verwijderen van borden A1 (30) met daarboven de tekst ‘zone’ van bijlage 1 van het RVV 1990 op Zuiderweg - op het punt gelegen op circa 10 meter ten zuiden van de aansluiting met Hoendiep – de 30 kilometer per uur zonepoort op te heffen, zodat de zone ten noorden en zuiden van Hoendiep worden samengevoegd tot één verblijfsgebied waar een maximumsnelheid van 30km/uur geldt.

 

4.  Hoendiep tussen Kerkstraat en westelijke aansluiting Vierverlatenweg

a) Door middel van het plaatsen van borden A1 (30) met daarboven de tekst ‘zone’ van bijlage 1 van het RVV 1990 een 30 kilometer per uur zone in te stellen op Hoendiep – op een punt gelegen op circa 70 meter oosten van de aansluiting op de westelijke aansluiting Vierverlatenweg - en deze in te stellen in oostelijke richting.

b) Door middel van het verwijderen van borden B3 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en het verwijderen van haaientanden op het wegdek – het voorrangskruispunt Hoendiep – Kerkstraat / Zuiderweg op te heffen.

 

5. Kerkstraat tussen Hoendiep en tunnel Vierverlatenweg

a) Door middel van het plaatsen van borden A1 (30) met daarboven de tekst ‘zone’ van bijlage 1 van het RVV 1990 een 30 kilometer per uur zone in te stellen op Kerkstraat – op een punt gelegen op circa 10 meter ten zuiden van de tunnel Vierverlatenweg - en deze in te stellen in zuidelijke richting.

 

 

Situatieschets 2/2 Voorlopig Ontwerp Kerkstraat-Hoendiep inrichting 30 km zone (1 blad)

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken-en-beroep-indienen. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening.

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp

Naar boven