Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2016, 54943Convenanten

Bestuursovereenkomst Landelijk Verbeterprogramma Overwegen – overwegproject Rijksstraatweg te Hurdegaryp

De ondergetekenden

1. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Sharon A.M. Dijksma, handelend als bestuursorgaan en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, gezeteld te ’s-Gravenhage, namens deze de Directeur-Generaal Bereikbaarbeid, de heer drs. M.M. Frequin, hierna te noemen: het Rijk; en

2. Het college van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân, handelend als bestuursorgaan, namens deze de Commissaris van de Koning, mevrouw J.M. Leemhuis-Stout, tevens handelend als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de provincie Fryslân, daartoe gemachtigd door het college van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân bij besluit van 20 september 2016 met nummer 01348997, hierna te noemen: de provincie Fryslân;

De partijen 1en 2, hierna gezamenlijk te noemen: partijen.

Overwegende:

 • 1. Het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)1 heeft als doel het samen met betrokken partijen bevorderen van een veilige en vlotte doorstroming van weg- en spoorverkeer op overwegen met slimme, innovatieve en kosteneffectieve maatregelen, zodat het aantal incidenten of de kans daarop vermindert.

 • 2. Voor specifieke lokale overwegprojecten met een hoog verbeterpotentieel waar maatwerk is vereist en die voldoen aan de uitgangspunten en randvoorwaarden van het LVO, geldt een jaarlijkse tranchegewijze aanpak.

 • 3. Een van de uitgangspunten voor toelating tot een tranche is dat de te treffen maatregelen plaatsvinden in cofinanciering met de decentrale overheden, waarbij vanuit het Rijk een maximale bijdrage van 50% van de meest kosteneffectieve oplossing kan worden verstrekt.

 • 4. De provincie Fryslân heeft bij mailberichten van 18 juli 2014 en 28 november 2014 een aanvraag ingediend voor opname van het overwegproject Rijksstraatweg te Hurdegaryp in de gemeente Tytsjerksteradiel in de tweede tranche van het LVO. Het gaat daarbij zowel om spoorse als weggerelateerde maatregelen in relatie tot de overweg.

 • 5. Provinciale Staten van de provincie Fryslân hebben op 24 september 2014 ingestemd met het voorstel ‘Onderdoorgang spoor Hurdegaryp’ (registratienummer: 1139429) en daarbij een garantstelling gegeven van € 10 miljoen voor de realisatie van deze onderdoorgang mits ook vanuit het LVO wordt bijgedragen.

 • 6. Bij brief van 20 januari 2015 (kenmerk IENM/BSK-2015/3503) heeft het Rijk aan de provincie Fryslân kenbaar gemaakt dat het overwegproject Rijksstraatweg te Hurdegaryp is toegelaten tot de tweede tranche van het LVO.

 • 7. Bij brief van 8 december 2015 (kenmerk IENM/BSK-2015/242687) heeft het Rijk aan de provicie Fryslân kenbaar gemaakt een vaste financiële bijdrage te willen doen van € 3,75 mln. inclusief BTW aan de door de provincie gewenste ongelijkvloerse kruising, gebaseerd op de meest kosteneffectieve maatregel.

 • 8. Partijen hebben een gedeeld beeld over de problematiek en over de te treffen maatregelen, zijn het eens over de cofinanciering en willen uitvoering geven aan de realisatie van het overwegproject Rijksstraatweg te Hurdegaryp.

 • 9. Het overwegproject bestaat uit het realiseren van een onderdoorgang voor alle verkeer en het opheffen van de overweg Rijksstraatweg te Hurdegaryp.

 • 10. Als eerste stap in het kader van het realiseren van het overwegproject Rijksstraatweg worden de tussen partijen gemaakte afspraken vastgelegd in deze bestuursovereenkomst.

Komen als volgt overeen:

Artikel 1. Definities

In deze bestuursovereenkomst wordt verstaan onder:

LVO:

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen;

overwegproject:

geheel aan verplichtingen, maatregelen en werkzaamheden die zijn genoemd of voortvloeien uit de bij of krachtens deze bestuursovereenkomst gemaakte afspraken ter realisatie van verbetering van de veiligheid en doorstroming bij de spooroverweg Rijksstraatweg te Hurdegaryp.

Artikel 2. Doel bestuursovereenkomst

Deze bestuursovereenkomst strekt ertoe afspraken vast te leggen over:

 • a. het in cofinanciering realiseren van het overwegproject;

 • b. het beheer en de instandhouding van het gerealiseerde overwegproject.

Artikel 3. Reikwijdte

De bestuursovereenkomst heeft betrekking op het overwegproject zoals weergegeven in bijlage 1. Het betreft:

 • a. het realiseren van een onderdoorgang voor alle verkeer, en

 • b. het opheffen van de overweg Rijksstraatweg te Hurdegaryp.

Artikel 4. Financiering en risico’s

 • 1. De bijdrage van het Rijk voor het overwegproject is een eenmalige vaste bijdrage en bedraagt € 3.750.000, inclusief BTW, en dient eveneens ter afkoop van de mogelijke project- en procedurerisico’s. Dit bedrag en alle overige bedragen in deze bestuursovereenkomst, uitgedrukt in prijspeil 2015, worden jaarlijks geïndexeerd met de prijscompensatie op basis van de door het Cpb geraamde Index Bruto Overheidsinvesteringen (IBOI) bij MEV.

 • 2. Het Rijk draagt zorg voor de financiering van het rijksdeel via een aan ProRail te verlenen beschikking.

 • 3. De provincie Fryslân draagt zorg voor de financiering van het provinciale deel in afstemming met ProRail.

 • 4. Eventuele meerkosten van het overwegproject komen voor rekening en risico van de provincie Fryslân. Indien de kosten lager uitvallen, is dit voordeel ook voor de provincie Fryslân.

Artikel 5. Planning

Partijen streven er naar de werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het overwegproject uiterlijk eind 2022 te hebben afgerond.

Artikel 6. Beheer en instandhouding

 • 1. Ten aanzien van het beheer en de instandhouding van het overwegproject is artikel 10, vierde lid, eerste volzin, en zesde en zevende lid, van de Uitvoeringsovereenkomst Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden van 2 juli 2015 als opgenomen in bijlage 2 van toepassing.

 • 2. Ter uitwerking van het eerste lid bevordert de provincie Fryslân de totstandkoming van een objectovereenkomst tussen de gemeente Tytsjerksteradiel als toekomstige wegbeheerder en spoorwegbeheerder ProRail voorafgaand aan de oplevering van de onderdoorgang, bedoeld in artikel 3, onderdeel a. Bij niet-tijdige totstandkoming van de objectovereenkomst sluit de provincie Fryslân een dergelijke objectovereenkomst met spoorwegbeheerder ProRail.

Artikel 7. Wettelijke procedures

 • 1. Partijen verbinden zich jegens elkaar om de voor de uitvoering van deze bestuursovereenkomst benodigde publiekrechtelijke besluiten zodanig vast te stellen, dat de uitvoering van deze bestuursovereenkomst publiekrechtelijk is toegestaan.

 • 2. Partijen bevorderen daarbij zoveel mogelijk, met inachtneming van wettelijke procedures en de te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, dat de procedures tot het nemen van publiekrechtelijke besluiten met voortvarendheid worden doorlopen.

 • 3. Indien de in het tweede lid bedoelde procedures ertoe leiden dat uitvoering van de bestuursovereenkomst niet of althans niet op de door partijen bij het aangaan ervan voorgestane wijze kan worden uitgevoerd, bezien partijen of de bestuursovereenkomst wijziging of (gedeeltelijke) beëindiging behoeft. Artikel 9 wordt hierbij in acht genomen.

Artikel 8. Onvoorziene omstandigheden

 • 1. Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van deze bestuursovereenkomst niet mag worden verwacht.

 • 2. Indien zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in het eerste lid treden partijen in overleg. Dit overleg vindt plaats binnen vier weken nadat een partij daartoe mededeling heeft gedaan aan de andere partij. Partijen bezien in goed overleg of deze bestuursovereenkomst wijziging of (gedeeltelijke) beëindiging behoeft.

Artikel 9. Wijziging

 • 1. Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken de bestuursovereenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft de instemming van partijen.

 • 2. Partijen treden in overleg binnen vier weken nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld.

 • 3. De wijziging en de verklaring tot instemming worden als bijlage aan de bestuursovereenkomst gehecht.

Artikel 10. Geschillen

 • 1. Deze bestuursovereenkomst is in rechte afdwingbaar.

 • 2. Er is sprake van een geschil indien een van de partijen daarvan schriftelijk en gemotiveerd melding maakt aan de andere partij, waarna partijen binnen twintig werkdagen na een zodanige melding eerst met elkaar in overleg treden om te bezien of in der minne een oplossing van het geschil kan worden gevonden.

 • 3. Indien binnen twee maanden na melding van het geschil, bedoeld in het eerste lid, tussen partijen geen overeenstemming is bereikt, staat het ieder van de partijen vrij het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 11. Ongeldigheid

Indien een bepaling van de bestuursovereenkomst in enige mate als nietig, vernietigbaar, ongeldig, onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, zal die bepaling, voor zover nodig, uit de bestuursovereenkomst worden verwijderd en worden vervangen door een bepaling die wél bindend en rechtsgeldig is en die de inhoud van de niet-geldige bepaling zoveel als mogelijk benadert. Het overige deel van de bestuursovereenkomst blijft in een dergelijke situatie ongewijzigd, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 12. Inwerkingtreding en looptijd

 • 1. Deze bestuursovereenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door beide partijen en eindigt met ingang van de dag waarop de ter uitvoering van deze bestuursovereenkomst te realiseren infrastructuur volledig in dienst wordt gesteld en het project financieel is afgerond.

 • 2. Rechtsgevolgen die voortvloeien uit deze bestuursovereenkomst en die naar hun aard geacht worden door te werken of eventueel ontstaan na de beëindiging van deze bestuursovereenkomst, worden afgehandeld in overeenstemming met deze bestuursovereenkomst.

Artikel 13. Bijlagen

 • 1. De bij deze bestuursovereenkomst behorende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze bestuursovereenkomst, mits gedateerd en geparafeerd door partijen.

 • 2. Een bijlage kan door partijen worden gewijzigd mits de wijziging door partijen is gedateerd en geparafeerd.

 • 3. Indien een bijlage wordt gewijzigd gaat de bijlage met een latere datum voor de bijlage met een eerdere datum.

 • 4. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in een bijlage en de bestuursovereenkomst prevaleert de bestuursovereenkomst, tenzij partijen de strijdigheid in de bijlage expliciet hebben benoemd en de bijlage hebben gedateerd en geparafeerd, dan prevaleert de bijlage.

Artikel 14. Geheimhouding

Partijen verbinden zich over en weer de in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst uitgewisselde dan wel uit te wisselen informatie geheim te houden en deze geheel noch gedeeltelijk aan enige derde bekend te maken, behoudens voor zover een verplichting tot openbaarmaking voortvloeit uit de wet, een rechterlijke uitspraak of deze bestuursovereenkomst.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op deze bestuursovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Publicatie in de Staatscourant

Binnen tien werkdagen na ondertekening van deze bestuursovereenkomst door beide partijen wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, Den Haag, 26 september 2016

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, namens deze, de Directeur-Generaal Bereikbaarheid, M.M. Frequin

Leeuwarden, 30 september 2016

De provincie Fryslân, Namens deze, J.M. Leemhuis-Stout

BIJLAGE 1 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3 VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST LANDELIJK VERBETERPROGRAMMA OVERWEGEN – SPOORWEGOVERGANG HURDEGARYP

BIJLAGE 2 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6 VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST LANDELIJK VERBETERPROGRAMMA OVERWEGEN – SPOORWEGOVERGANG HURDEGARYP

Uitvoeringsovereenkomst Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden

artikel 10, vierde lid, eerste volzin

 • 4. Indien de Provincie Fryslân besluit tot het realiseren van een onderdoorgang c.a. ter hoogte van de Rijksstraatweg te Hurdegaryp, dan worden de Provincie Fryslân en ProRail verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beheer en de instandhouding van de onderdoorgang c.a. voor zover dit in bijlage VII aan de betreffende partij is toebedeeld, met inachtneming van het bepaalde in bijlage VIII. Indien er geen LVO bijdrage is toegewezen in verband met de realisatie van deze onderdoorgang c.a. of deze door de Provincie Fryslân niet wordt geaccepteerd, worden alle kosten en risico’s die verband houden met of optreden tijdens het beheer en de instandhouding van deze onderdoorgang c.a. gedekt door IenM, conform het bepaalde in lid 1, en met inachtneming van lid 10. Indien er wel een LVO bijdrage is toegewezen en deze door de Provincie Fryslân is geaccepteerd, dan is de dekking van lenM zoals bepaald in lid 1 ten aanzien van de onderdoorgang c.a. beperkt tot de kosten en risico’s die samenhangen met de verantwoordelijkheden die ProRail draagt conform bijlage VII, met inachtneming van het bepaalde in bijlage VIII.

artikel 10, zesde lid

 • 6. ProRail zal zich inspannen, voorafgaand aan het van kracht worden van het tracébesluit, met de gemeente Tytsjerksteradiel een Objectovereenkomst te sluiten inzake het beheer en instandhouding van de te realiseren Maatregelen Hurdegaryp, voor zover de gemeente wegbeheerder wordt. De Provincie Fryslân wordt hierin nauw betrokken. In de Objectovereenkomst wordt vastgelegd welke kosten, risico’s en verantwoordelijkheden de Gemeente Tytsjerksteradiel zal dragen.

artikel 10, zevende lid

De verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Provincie Fryslân zoals bedoeld in lid 4 en 5 zijn onherroepelijk. Deze verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Provincie Fryslân gelden ter dekking van de verantwoordelijkheden en verplichtingen die de gemeente Tytsjerksteradiel in de Objectovereenkomst op zich zal nemen. Deze verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Provincie Fryslân gelden vanaf het besluit tot realisatie tot het van kracht worden van de in het vorige lid bedoelde Objectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente Tytsjerksteradiel. De overige verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Provincie Fryslân zoals bedoeld in lid 4 en 5 en die niet opgenomen worden in de Objectovereenkomst blijven van kracht. Bij de totstandkoming van de Objectovereenkomst voor de onderdoorgang te Hurdegaryp zal ProRail de Provincie Fryslân schriftelijk uit de garantstelling ontslaan voor zover de gemeente Tytsjerksteradiel de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Provincie Fryslân in de Objectovereenkomst op zich heeft genomen.


X Noot
1

Brief aan de Tweede Kamer van 24 juni 2013; Kamerstukken II 2012/13, 29 893, nr. 148.