Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2016, 54740Interne regelingen

Bestuursreglement rechtbank Overijssel

Vastgesteld 20 september 2016

Het bestuur van de rechtbank Overijssel,

Aanleiding aanpassing bestuursreglement zoals vastgesteld op 17 december 2013

Op 14 juni 2016 heeft de rechtbank Overijssel besloten tot een wijziging van de managementstructuur per 1 oktober 2016.

Artikel 1. Zittingsplaatsen en bestuurszetel

De rechtbank Overijssel houdt zitting in Almelo, Enschede en Zwolle.

De bestuurszetel is gevestigd in Zwolle.

Het adres van de zittingsplaatsen is te vinden in het zaaksverdelingsreglement en op www.rechtspraak.nl.

Artikel 2. Openingstijden griffies

De griffies van de rechtbank Overijssel zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Artikel 3. Organisatiestructuur

De rechtbank Overijssel bestaat met ingang van 1 oktober 2016 uit de volgende organisatorische eenheden:

 • a. het bestuur;

 • b. het Team Bestuursrecht

 • c. het Team Kanton- en Handelsrecht

 • d. het Team Toezicht

 • e. het Team Familie- en Jeugdrecht Almelo

 • f. het Team Familie- en Jeugdrecht Zwolle

 • g. het Team Strafrecht Almelo

 • h. het Team Strafrecht Zwolle

 • i. de Stafdienst Bedrijfsvoering.

Uiterlijk met ingang van 1 september 2017 bestaat de rechtbank Overijssel uit de organisatorische eenheden:

 • a. het bestuur;

 • b. het Team Bestuursrecht

 • c. het Team Kanton- en Handelsrecht

 • d. het Team Toezicht

 • e. het Team Familie- en Jeugdrecht

 • f. het Team Strafrecht

 • g. de Stafdienst Bedrijfsvoering.

De teamindeling is te raadplegen via www.rechtspraak.nl.

Artikel 4. Indeling in kamers en vaststellen van de bezetting

 • 1. Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari een overzicht vast waarin is bepaald welke categorieën zaken elk van de teams zal behandelen. Het schema wordt gepubliceerd op www.rechtspraak.nl en ligt op iedere zittingsplaats van de rechtbank Overijssel ter inzage.

 • 2. Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari de bezetting van de teams vast. De teams bepalen de bezetting van de teams en vormen daaruit enkel- en meervoudige kamers. De rechtbank Overijssel kent enkelvoudige en meervoudige kamers voor de behandeling van zaken als bedoeld in de artikelen 47, 48 en 50 tot en met 53 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Degenen die deel uitmaken van een team dat is belast met de behandeling van zaken als bedoeld in de artikelen 47, 48 en 50 tot en met 53 van de Wet op de rechterlijke organisatie, zijn aangewezen als lid van de enkelvoudige en meervoudige kamers, bedoeld in die artikelen.

 • 3. Het bestuur verwerkt tussentijdse wijzigingen in het overzicht, bedoeld in het eerste lid, binnen een maand na de wijziging in het schema.

 • 4. Teams kunnen in afwijking van de gepubliceerde indeling incidenteel onderscheidenlijk tijdelijk worden belast met de behandeling van een zaak of zaken uit een ander team, indien dit als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis, of om enige andere reden noodzakelijk en/of nuttig wordt geoordeeld. Teamvoorzitters oefenen deze bevoegdheid uit met betrekking tot de indeling binnen hun team. Het bestuur is in overige gevallen bevoegd en kan zijn bevoegdheid mandateren aan teamvoorzitters.

Artikel 5. Toedeling van zaken

 • 1. Door of namens het bestuur worden in de teams van de rechtbank Overijssel roosters gemaakt, waarin rechters worden ingedeeld afhankelijk van de omvang van hun aanstelling en de werkbelasting die met de behandeling van de onderscheiden categorieën zaken en zittingen is gemoeid.

 • 2. Bij de inroostering van rechters op de onderscheiden categorieën van zaken en zittingen wordt onder meer zoveel mogelijk rekening gehouden met

  • a. de algemene rechterlijke ervaring die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;

  • b. de specifieke kennis en/of ervaring op een bepaald rechtsgebied die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;

  • c. individuele omstandigheden die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de rechter.

 • 3. Eenieder kan, behoudens de hierna genoemde uitzondering, de naam/namen van de behandelend rechter(s), voor zover al niet in de oproep vermeld, uiterlijk vanaf 2 weken voor de aanvang van de zitting bij de rechtbank Overijssel opvragen. Als de oproepingstermijn van de zitting korter is dan twee weken, wordt/worden de naam/namen van de behandelend rechter(s) direct aan partijen bekend gemaakt. Hierbij geldt een voorbehoud voor noodzakelijke wijzigingen op het laatste moment. Belanghebbenden kunnen kort voor de aanvang van de zitting bij de bode navragen of er wijzigingen zijn in de rechterlijke bezetting, die nog niet eerder bekend waren gemaakt.

 • 4. Het bestuur kan om zwaarwegende redenen van veiligheid in incidentele gevallen besluiten van het derde lid af te wijken.

Artikel 6. Bevordering van juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing

 • 1. Het bestuur heeft het kwaliteitsbeleid van de rechtbank Overijssel vastgelegd in het kwaliteitsplan.

 • 2. Het bestuur bevordert de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing en voert daartoe periodiek – en wel ten minste eenmaal per jaar – overleg met door de gerechtsvergadering aangewezen afvaardigingen uit de teams.

Artikel 7. Externe gerichtheid en externe contacten

 • 1. Het bestuur richt een voorziening in voor externe oriëntatie en advies, onder de benaming van Raad van Advies.

 • 2. Het bestuur overlegt periodiek – en steeds ten minste eenmaal per jaar – met in ieder geval de navolgende externe overlegpartners:

  • a. de Hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Oost-Nederland;

  • b. de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Overijssel.

 • 3. Het bestuur besteedt in het jaarverslag op basis van artikel 35, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie aandacht aan:

  • a. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen leeft in de maatschappij;

  • b. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen de Raad van Advies heeft opgemerkt en geadviseerd.

Artikel 8. Slotbepalingen

Dit bestuursreglement is vastgesteld door het bestuur op 20 september 2016

Dit bestuursreglement komt in de plaats van het bestuursreglement dat op 17 december 2013 door het bestuur is vastgesteld.

Dit bestuursreglement treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016.

Zwolle, 20 september 2016

Namens het bestuur van de rechtbank Overijssel, T. Avedissian, President