Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Spaarnwoude

Logo Velsen

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat de gemeenteraad op 29 september 2016 het bestemmingsplan Spaarnwoude op enkele onderdelen gewijzigd heeft vastgesteld (idn: NL.IMRO.0453.BP1100SPAARNWOUDE1-R002). Het besluit volgt op de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 26 april 2016 (nr 201507266) van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het eerdere vaststellingsbesluit van 25 juni 2015.

Om gevolg te geven aan de tussenuitspraak heeft de gemeenteraad op 29 september 2016 een nieuw besluit genomen over het plangebied gelegen ten zuiden van de A9. Hierbij zijn dubbelbestemmingen toegevoegd ter bescherming van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden, is de mogelijkheid tot de realisatie van een kabelskibaan verwijderd en is de afwijkingsbevoegdheid voor het realiseren van een voorziening ten behoeve van een roeivereniging nader onderbouwd. Dit alles is verwerkt in de toelichting, regels, verbeelding en bijbehorende bijlagen.

Het besluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag 14 oktober 2016 tot en met donderdag 24 november 2016 ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. Een exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ter voldoening aan de tussenuitspraak zijn de stukken verzonden naar de Raad van State voor verdere behandeling.

Belanghebbenden die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de bovenvermelde termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Raad van State.

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Naar boven