Provincie Zeeland - Uittredingsbesluit van Provinciale Staten van Zeeland van 30 september 2016, kenmerk 16009728, uit de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta

Logo Zeeland

Provinciale Staten van Zeeland,

 

Overwegende dat:

 • -

  zij, evenals het college van Gedeputeerde Staten, deelnemer zijn aan de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta (hierna genoemd: GR ZWD), welke kort samengevat als doel heeft het behartigen van de bovenregionale belangen omtrent de ontwikkeling en het beheer van groen- en recreatiegebieden in het werkgebied van het schap;

 • -

  de provincie naar huidige inzichten geen rol meer heeft in de uitvoering van het beheer van recreatiegebieden;

 • -

  artikel 36, lid 1 van de GR ZWD deelnemers de mogelijkheid biedt om uit te treden;

 • -

  de uittreding op grond van artikel 36, lid 2 in gaat op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het Algemeen Bestuur van het schap van het uittredingsbesluit in kennis is gesteld, tenzij door het Algemeen Bestuur een andere datum wordt vastgesteld;

 • -

  ook Gedeputeerde Staten uit de GR ZWD wensen te treden en daarvoor op grond van artikel 51 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen toestemming behoeven van Provinciale Staten;

   

 

Besluiten:

 

 • 1.

  Uit de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta te treden.

 • 2.

  De uittredingsdatum te bepalen op 1 januari 2018, tenzij met het Algemeen Bestuur van natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta een andere datum wordt overeengekomen.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten toestemming te verlenen tot het eveneens uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta.

 • 4.

  Te bepalen dat dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Provinciale Staten van Zeeland,

 

griffier

 

voorzitter

 

Naar boven