Vastgesteld bestemmingsplan “Raard-Van Kleffenswei”

Logo Dongeradeel

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan "Raard-Van Kleffenswei” met nummer NL.IMRO.0058.BPDRP2016P1-VG01 op 29 september 2016 ongewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage van 13 oktober tot en met 23 november 2016 (6 weken) in het gemeentehuis (balie Bouwzaken) aan de Koningstraat 13 te Dokkum. U kunt dit bestemmingsplan ook op internet raadplegen op www.dongeradeel.nl via “Wonen, Verkeer & Veiligheid” en vervolgens “Bestemmingsplannen” en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van een woning aan de Van Kleffenswei in Raard en bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Echter, beroep instellen kunnen alleen zij die een zienswijze hebben ingediend, of zij die redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen.

Degene die beroep instelt kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Naar boven